I Finland finns ursprungliga, naturliga laxbestånd i två fortplantningsvatten som utmynnar i Ishavet och två fortplantningsvatten som utmynnar i Östersjön. Utöver naturlig lax finns det också utplanterad lax i Östersjöområdet. Nästan alla våra insjölaxar är individer från det extremt utrotningshotade beståndet av Saimenlax, som utplanterats från fiskodlingsanstalter.

För att upprätthålla förekomsten av lax och främja laxfisket är det viktigt att sköta om att de naturliga laxbestånden förblir livskraftiga.  Under de gångna årtiondena utsattes laxen för överfiske, vilket gjorde att de naturliga laxbestånden blev hotade. De har dock återhämtat sig snabbt efter att fisket minskat. Den största utmaningen i fråga om insjölax är att återupprätta laxens naturliga fortplantning trots att vattenbyggnad har introducerat hinder för laxens vandring och förstört många av dess fortplantningsområden. Vattenbyggnad medför utmaningar också i Östersjöns forna laxälvar.

Naturresursinstitutets laxundersökningar bedömer laxbeståndens tillstånd och faktorer som påverkar laxbestånden samt söker metoder för att vårda och förstärka bestånden och främja hållbart fiske. Laxforskning bedrivs i internationella nätverk och förutsätter ofta samarbete mellan olika vetenskapsgrenar. På detta sätt är det möjligt att betjäna laxforskningens kunder, bland annat Finlands och EU:s fiskeri- och miljömyndigheter, organisationer i fiskeri- och miljöbranschen, fiskare och företagare i turistbranschen.

Bilden uppe på skärmen: Panu Orell