Det finns etablerade sydliga bestånd av gös på kusten i Skärgårdshavet och Finska viken. Abborrbestånden i norr har blivit större till följd av att somrarna blivit varmare och den sura avrinningen från alunmarkerna i Österbotten minskat.

Under vissa år efter millennieskiftet har man fått betydande gösfångster i Bottniska viken till och med i området kring Vasa. I kustvattnen består gösfångsten i huvudsak av 4–8 år gamla individer. Årsklasstyrkan varierar och till följd av detta förekommer till och med stora variationer i fångsterna från år till år och på olika områden.

Variationen av gösfångsten inom yrkesfisket sedan 2008 har varit nära det långsiktiga medeltalet (1980–2014), mellan 300 och 500 ton per år. Fritidsfiskare har fångat i stort sett lika mycket gös som yrkesfiskare.

Abborrbestånden växer

Abborre förekommer i stora mängder längs hela den finska kusten. År 2014 erhölls den största abborrfångsten inom yrkesfisket sedan 1980, då uppföljningen påbörjades. Enligt fångststatistiken har abborrfångsterna inom fritidsfisket minskat efter 2000-talets mitt både i insjövattendrag och på kusten. Fritidsfiskarnas fångst är flerdubbel i förhållande till abborrfångsten inom yrkesfisket.

Uppföljningen av fisket efter gös och abborre och deras bifångster är en del av EU:s program för datainsamling som bedrivs i syfte att harmonisera EU-ländernas uppföljning av fisket på havsområdena. Programmet finansieras av kommissionen.