Naturresursinstitutet bedömer de ekonomiskt viktigaste fiskbeståndens tillstånd och faktorer som anknyter till dem. Informationen behövs för vården av fiskbestånden, till exempel när EU:s jordbruks- och fiskeriministrar fattar beslut om fångstkvoterna, och när man bedömer behovet av reglering av det övriga fisket till exempel i olika fiskeområden.

Uppskattningarna om bestånden av strömming, vassbuk, torsk och lax utarbetas i Internationella havsforskningsrådets (ICES) utvärderingsarbetsgrupper. Naturresursinstitutet utreder dessutom havsöringens, sikens, gösens och abborrens tillstånd och samlar in information om siklöjbeståndens tillstånd  i Finland.

EU-lagstiftningen förpliktar Finland att samla in detaljerad information om fiskerinäringen. Inom EU:s program för datainsamling gällande fiskerinäring insamlas biologisk, ekonomisk och statistisk data om fiskerinäring som stöd för EU:s gemensamma fiskeripolitik. Bland annat Internationella havsforskningsrådet (ICES) använder denna information för att slå fast fiskekvoterna. EU:s datainsamling ger ett betydande informationslager som används som bakgrundsmaterial för de flesta forskningsprojekten i havsområdet.

Bestämmelser om fiskerinäringens EU-datainsamlingsprogram finns i EG-förordning Nr 199/2008. Detaljerade bestämmelser, definitioner och villkor finns i kommissionens förordning (EG) Nr 665/2008ochkommissionens beslut Nr 2010/93/EU.