Luke svarar för och utvecklar program för förädling av regnbågslax och sik.

Genetisk förädling av fisk förbättrar fiskerinäringens lönsamhet och producerar högklassigare livsmedelsfisk för konsumenterna. Vid högklassig urvalsförädling förbättras utöver produktionsegenskaper även kvalitets- och hälsoegenskaper. Som en helhet betraktat strävar man vid urvalet efter en mer ekologisk, etisk och ekonomisk djurproduktion.

JALO – urvalsförädling ger konsumenterna högklassigare fisk

Urvalsprogrammet för regnbågslax, JALO, har utvecklats till ett framstegsvänligt program, också globalt sett. I programmet utnyttjas de nyaste metoderna inom djurförädling.

Utvecklandet av urvalsprogrammet för regnbågslax, JALO, till ett framstegsvänligt program, har gjort det möjligt för fiskodlare och djurförädlare att samarbeta på lång sikt. Tack vare detta utnyttjas i programmet de allra senaste metoderna inom djurförädling (t.ex. www.mtt.fi/BGE/Software/MiX99).

Upprätthållandet av förädlingsprogrammet kräver fortlöpande forsknings- och produktutvecklingsinsatser. I JALO-programmet utvecklas som bäst ett nytt urvalsindex för regnbågslax, med hjälp av vilket man allt bättre kan förbättra de egenskaper som inverkar starkt på lönsamheten i värdekedjan vid fiskproduktion. Dessutom har förbättringar inom fiskmaterial, mätningsteknik och djurförädlingskunnande i Finland projektifierats för utvecklande av internationella samarbetsparters vattenbruk.

Skydd av förädlingsmaterial

I djurförädlingsarbete finns det alltid en risk att det förbättrade materialet används på fel sätt i vissa sammanhang. I program för urvalsförädling har man i allmänhet nått en lösning, enligt vilken material som avsetts för produktion av matfisk med avsikt är så snävt till sin genetiska bakgrund, att det inte i praktiken kan användas som grund för ett moderbestånd.

I JALO-utvecklingsarbetet har man tagit ett steg vidare, avsikten är inte enbart att skydda materialet utan att samtidigt få till stånd material som till sina produktionsegenskaper är av en ännu jämnare kvalitet än tidigare. Den nya metoden gör det också möjligt att ”skräddarsy” ett produktionsstim med urvalskriterier som avviker en aning från själva stommen i programmet. Metoden har framskridit till testningar av produktionsskalan och den har visat sig vara så framstegsvänlig att den också har patentskyddats.

Bilden uppe på skärmen : Eetu Ahanen / Luke