Olika branscher inom fiskerinäringen – fiske, fiskodling, fiskförädling och fiskhandel – sysselsätter cirka 1 700 företag på heltid. Av branscherna är fiskförädling den största såväl i fråga om produktion som sysselsättning. Avkastningen från fiskhandeln har också utvecklats gynnsamt under de senaste åren.

Luke följer upp den ekonomiska utvecklingen bland företag inom fiskerinäringen i Finland utgående från material om bokslut och nyckeltal som samlas in årligen. Resultaten publiceras på Lukes webbplats i Ekonomidoktorn i webbtjänsterna Kustfiske och Havsfiske. Resultaten från alla branscher inom fiskerinäring publiceras i en översikt av branscherna inom fiskerinäringen som Luke sammanställer årligen.

Lönsamhetstal utnyttjas vid planering av fiskerinäringspolitik

Lönsamhetstal används bland annat vid politiskt stöd till och uppföljning av den nationella fiskerinäringen, vid uppföljning och utvecklande av EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP), vid uppföljning av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) och vid ekonomisk forskning. Uppgifterna utnyttjas förutom av förvaltningen även av bland annat fiskerinäringsföretagare och studerande. Uppgifterna används även för forskning och intressebevakning.

EU-lagstiftningen förpliktar Finland att samla in detaljerad information om fiskerinäringen. Inom EU:s program för datainsamling gällande fiskerinäring samlar man biologisk, ekonomisk och statistisk data om fiskerinäring som stöd för EU:s gemensamma fiskeripolitik. EU-kommissionen utnyttjar ekonomiska data från EU:s program för datainsamling gällande fiskerinäring vid planeringen av fiskerinäringspolitiken och uppföljningen av verkningarna.

Bilden i övre kanten: Pro Kala ry