Utan yngel och områden för yngel finns det inga stora fiskar. Hur fortplantningen lyckas inverkar väsentligt på fiskbeståndets storlek och fastställer styrkan hos den årsklass som föds.

Fiskarnas rom och ynglet är känsliga för förändringar i miljön, och därför måste omständigheterna vid fortplantningen vara i skick. Genom att trygga fortplantningsskedet får vi goda fiskfångster även i fortsättningen.

Lekområdena för de flesta fiskarter som förekommer i norra Östersjön ligger på låga områden på några meters djup. Ofta utnyttjar små yngel samma låga områden som uppväxtområde. Fortplantningsområdena, där fisken leker och små yngel växer, är normalt mycket begränsade jämfört med hela det område där arten förekommer. Dessa låga kustområden är i allmänhet det kustvatten som har den största belastningen. Övergödning och igenslamning, strandbyggande och muddring utgör hot mot de begränsade fortplantningsområdena.

Av Luke producerade kartor över fiskarnas fortplantningsområden är viktiga verktyg för planering och skydd

Naturresursinstitutet producerar med hjälp av kartläggning och avbildning fiskartsspecifika kartuppgifter om de viktigaste fortplantningsområdena på kustområdena. Det finns kartläggningsuppgifter som täcker hela kusten om alla våra mest betydande hushållsfiskarter såsom abborre, gös, sik och strömming. Dessutom produceras information om kraven på miljön när fiskarna fortplantas och utvecklas terräng- och avbildningsmetoder som lämpar sig för kartläggning.

Kartor som beskriver var fiskarnas fortplantningsområden ligger är ett viktigt verktyg vid planeringen och skyddet av såväl användningen av havs- och kustområdena som vid en hållbar skötsel av fiskbestånden. Information om fortplantningsområden behövs bland annat för placering av olika projekt som förändrar kustmiljön, såsom hamnar, farleder och vindkraftsparker och miljökonsekvensbedömningar. Med hjälp av informationen kan man utvärdera exempelvis behovet av att freda fiskarnas fortplantningsområden eller begränsningar av fiske vid fortplantningstider. Information om områden för yngel kan utnyttjas också vid en inriktning av utplantering av fisk.

De viktigaste användarna av uppgifterna är miljömyndigheterna, HELCOM, förvaltningen av fiskerinäringen och ägare till vattenområden.

Bilden uppe på skärmen: Lari Veneranta, Luke