Fiskarnas livsmiljö kan försämras till följd av många skadliga eller giftiga ämnen, vilka människan släpper ut i naturen avsiktligt och med tillstånd (bekämpningsmedel och avfallsutsläpp) eller oavsiktligt (olyckor).  En del utsläpp verkar lokalt, andra, såsom klimatuppvärmningen, rentav globalt. Att söndra jordmånen, såsom uppgrävning av sulfatjord, kan försämra vattenkvaliteten och öka halterna av metall i vattnet.

Utsläppen av miljögifter har minskat

Man har lyckats minska utsläppen av miljögifter. Halten av föreningar (dioxin, PCB-föreningar o. dyl.) i fiskar har minskat till cirka en tredjedel från de största halterna eller till och med mer. Minskningen av halterna har emellertid jämnats ut och också nya föreningar har tillkommit.

I regnbågslax och annan odlad fisk är halterna av miljögifter små, för man har ställt upp stränga gränsvärden för fodret för att skydda konsumenterna.

Insjöfiskar, såsom siklöja, och mager fisk i Östersjön innehåller inte för stora halter av PCB och dioxin, för organiska halogenföreningar ansamlas närmast i feta fiskar i Östersjön. De största halterna finns närmast i lax från Östersjön, i vilken ansamlas föreningar från fet matfisk såsom vassbuk, strömming och storspigg.

Konsumtionen av fisk borde ökas i enlighet med matrekommendationerna

Miljögifter försämrar endast en del fiskarters värde som människoföda och råvara för foder. Största delen av fiskarterna innehåller små halter av miljögifter.  Fisk är en utmärkt källa för protein och goda omega-3-fettsyror, och livsmedelsmyndigheternas ståndpunkt är att användningen av fisk som livsmedel borde ökas i allmänhet. Det är emellertid skäl att beakta Eviras näringsrekommendationer. Hälsofördelarna med att äta även fet fisk från Östersjön, i synnerhet för den del av befolkningen som passerat medelåldern, väger mer än nackdelarna med de miljögifter som eventuellt finns i fisken.

Naturresursinstitutet (Luke) med om att forska i olje- och kemikalieskador

Luke deltar i en undersökning om skadliga ämnen i samarbete med andra aktörer.  Luke ansvarar för bland annat anskaffningen av fiskprov och fastställande av ålder och andra biologiska uppgifter. Luke deltar dessutom som en myndighet vid undersökning av olje- och kemikalieskador.

Information om vilka verkningar skadliga ämnen och förändringar i vattenmiljön har på fiskarna behövs som grund för beslut gällande fiskerinäring och vid skötsel av fiskevatten. Informationen om halten av miljögifter och andra skadliga ämnen i fisk används, när man granskar situationen i Finland jämfört med de av EU uppställda största tillåtna halterna av miljögifter i livsmedel och foder och andra motsvarande gränser för maximihalter.

Bilden uppe på skärmen: Esa Lehtonen