Av ca 159 000 flodkilometer i Finland är över 90 procent bearbetade av människan på något sätt. Byggandet av vattenkraftverk har avbrutit vandringsfiskens rutter i många floder i Finland. Dessutom har flodernas naturtillstånd ändrats till följd av bland annat reglering, timmerflottning och dikning av avrinningsområden.

När det gäller fiskeriet i byggda floder har projekt för återställande av vandringsfisk och fiskvägar betraktats som spetsprojekt inom miljövård. Återställande av vandringsfisk i byggda floder möjliggörs av övergripande, effektiva och samtidiga stöd- och regleringsåtgärder.

Vandringsfiskens livsmöjligheter främjas genom den nationella fiskvägsstrategin som siktar på att flytta tyngdpunkten från utplantering till att upprätthålla och återställa fiskarnas naturliga fortplantningsrytm. Naturresursinstitutets forskning i byggda vattendrag skapar den kunskapsgrund som behövs för detta.

Bilden uppe på skärmen: Panu Orell/Luke