Fiskbestånden och fiskevattnens tillstånd påverkas inte bara av fisket utan även av många andra faktorer som anknyter till människans verksamhet. Naturresurscentralen producerar mångsidig uppföljnings- och forskningsinformation om fiskevattnens och fiskbeståndens tillstånd och om olika metoder för att återställa dem. Målet är att främja möjligheterna till ett hållbart utnyttjande av fiskresurserna.

Naturresursinstitutets viktigaste uppföljningsskyldigheter bygger på EU:s havsstrategidirektiv och på ramdirektivet för EU:s vattenpolitik. Största delen av de uppgifter som behövs för uppföljning av de fiskarter som räknas upp i havsstrategidirektivet produceras i EU:s program för datainsamling. Fiskuppföljningar som det vattenpolitiska ramdirektivet kräver görs i insjöar och åar. Naturresursinstitutets lagstadgade uppgifter omfattar även deltagande i den nationella planeringen och det nationella genomförandet av den havs- och vattenförvaltning som baseras på de direktiv som nämns ovan. Fortlöpande utveckling av uppföljningsmetoderna i internationellt samarbete är en väsentlig del av uppföljningen.

Bilden uppe på skärmen: Plugi.fi