Solböle forskningsskog är belägen i södra Finland främst i Bromarv i Raseborg. I Solböle fokuserar forskningen på odling av ädellövträd och deras genetiska mångfald, utländska barrträd, svamp- och bärskördar samt granens, björkens och tallens fröskördar. Trevliga besöksobjekt är forskningsparken, arboretum och lövträdsstigen.

Forskningsparken, arboretum och lövträdsstigen

I forskningsparken kan besökaren bekanta sig med skogsforskning på ett mångsidigt sätt. På området har man gjort terrängprov sedan1926, och en del av dem pågår fortfarande.  Med tanke på forskning i utländska trädarter och specialträd har över fyrtio trädarters plantor, sammanlagt 25 000 stycken, planterats i parken.

Största delen av de planterade skogsobjekten i Solböle kan ses i arboretum, där trädens namn har angetts på skyltar. Arboretum utgör en del av forskningsparken, och där presenteras också forskningsobjekt, såsom skogsbruk med varierande åldersstruktur, bekämpning av rotticka och experiment för gallring av tallskog.

lövträdsstigen finns framför allt ädellövträd. När det gäller ädellövträd har Solböle skogsdungar med ek, skogslind, ask, skogsalm, vresalm och när det gäller utländska lövträd bok, bohuslind, rödask, sibirisk poppel och lagerpoppel.

Guidade rundvandringar i forskningsskogen

Professionella grupper kan boka guidade rundvandringar via Luke. Genom att klicka på länken nedan öppnas en karta som visar hur du hittar till Solböle forskningsområde i Bromarv:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zazZF8xqk6hc.kkGH8lEGW4jc

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke.