Kannus forskningsskogar är belägna i Vasatrakten och i norra Österbotten. Forskningen i skogarna fokuserar på skogsodling, konsekvenser av avverkning av energived, torvmarksskogars näringsekonomi och förnyelse av dem samt särskilda drag hos kustskogar.

Besökare kan bekanta sig med skogen längs Mannila forskningsstig och på observationsställena för avverkning av energived. Även parken med olika trädarter och tjärdalen är trevliga besöksobjekt.

Mukuraharmaaleppä ja Antti W, kuva EHeino-kannus-rajattu
Alnus incana f. gibberlii. Foto: Esa Heino.

Lehtoranta arboretum och tjärdal

I arboretum växer olika sorter av tall, gran och ädelgran, klibbal, skogslönn, vresalm, klotpil, finnoxel och knölal. Lehtoranta är belägen vid floden Lestijoki, ca fyra kilometer från Kannus mot Himango. I anslutning till parken finns en tjärdal där tjära brändes i juni 2000.

Mannila forskningsstig och observationsplatser för energived

År 1988 inrättades två observationsplatser för odling och förnyelse av glasbjörk i Mannila. De visar hur glasbjörk på torvmark kan förnyas med hjälp av olika metoder. Vid stigen finns också ett provområde för gallring av torvmarksskog.

På observationsplatserna för energived presenteras avverkningsmetoder för energived och deras konsekvenser för skogens produktionsförmåga. Observationsplatserna är främst belägna kring Kannus. Observationsplatserna är försedda med informationstavlor, och materialet kan också laddas ner från webben.

Genom att klicka på länken nedan öppnas en karta som visar hur du hittar till Kannus forskningsområde:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zazZF8xqk6hc.kkGH8lEGW4jc

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke