Nyheter Skog

Enligt Naturresursinstitutets prognos kommer björken och tallen att blomma rikligt i hela landet. Granblomningen förväntas bli mycket riklig endast i Södra Finland. Vårblomningen ställer till det speciellt för björkallergikerna, samtidigt som den bidrar till att avhjälpa bristen på granfrö.

Granblomningen blir i vår mycket rik i stora delar av Södra Finland. Bild: Erkki Oksanen, Luke.

Den rikliga blomningen är en följd av den varma sommaren i fjol som stimulerade anläggningen av blomknoppar.

Besvärligare björkpollensäsong än i fjol

Enligt prognoserna blir björkblomningen betydligt rikligare i år än ifjol. I motsats till många tidigare år finns det i vår gott om hanhängen också i Norra Finland. Storkroniga björkar som växer på gårdsplanar och andra öppna platser producerar speciellt mycket pollen. Totalt sett är det ändå inte lika mycket hängen på björkarna i vår som under toppåren.

Innan björkblomningen börjar hos oss i maj kan det redan i april förekomma stora mängder björkpollen som fjärrtransporteras med sydliga luftströmmar.

Äntligen lindring på bristen på granfrö

Granblomningen blir i vår mycket rik i stora delar av Södra Finland.

– Mest blommor och därmed kottar som utvecklas under sommaren får vi söder om linjen Vasa–Suonenjoki–Joensuu, säger forskare Tatu Hokkanen från Naturresursinstitutet.

Längre norrut minskar skördenivåerna snabbt: i landets mellersta delar och i synnerhet i norr blir blomningen blygsam. Den stora skillnaden mellan Södra och Norra Finland beror sannolikt i hög grad på väderleksförhållandena i juni i fjol, som i norr var ofördelaktiga för anläggningen av blomknoppar.

På basis av knoppanalyser torde också skörden på granfröodlingarna bli relativt god– och ställvis till och med en utmärkt. I Södra Finland har det gått fem år och i Norra Finland sju år sedan den senaste goda grankottskörden. Därmed kommer kottplockningen hösten 2019 att hjälpa att fylla på de små lagren av granfrö. Den fortsättningsvis livliga virkeshandeln har ökat efterfrågan på förädlat odlingsmaterial.

De grankottar som utvecklats av fjolårets honblommor fäller sina frön i vår. Den fröskörd som granarna släpper våren 2019 är dålig i hela landet. I Norra Österbotten finns det ställvis något rikligare med kottar.

Tallen blommar rikligt även i Norra Finland

Utsikterna för naturlig föryngring av tall börjar se bättre ut, trots att de två följande fröskördarna ännu kommer att vara sparsamma. Våren 2019 släpper tallen en medelmåttig fröskörd i Norra Finland och i resten av landet ligger skörden under genomsnittet. Värmen under senaste sommar har gett bra frömognad. Fröskörden från tall våren 2020 antas bli sparsam i Södra och Mellersta Finland och dålig i Norra Finland.

I vår är tallblomningen rik i hela landet. I knopprover från Lappland har det påträffats till och med mer anlag till honblommor än i Södra Finland. Eftersom utvecklingen av tallfröet från blomning tills fröerna fälls ut tar två år, förväntas en stor skörd av tallfrön våren 2021.

Naturresursinstitutet följer årligen våra viktigaste skogsträdarters blomning och kotteskörd i specifika observationsbestånd för fröskörd samt gör mikroskopiska knoppanalyser av barrträdens blomning. Den senaste prognosmetoden är prognosmodellerna för fröskörd som grundar sig på väderfaktorer. Med hjälp av uppföljningsresultaten, modellerna och prognoserna är det möjligt att få den information som behövs bland annat vid skogsföryngring och fröförsörjning.