Nyheter Skog

Den funktion för rotända som används vid bestämning av volymen av tallens rotända korrigeras så, att den i fortsättningen ger mindre diametrar än idag. Förändringen påverkar direkt virkesmängden som utgör grunden för virkeshandeln och entreprenörsverksamheten och minskar den med avverkningsmaskin uppmätta volymen av tall med cirka en procent om året. Korrigeringen innebär uppdateringar av majoriteten av finska avverkningsmaskiner.

Den av Naturresursinstitutet (Luke) 23.10.2015 utfärdade föreskriften om ändring av funktionen för rotändan träder i kraft 1.1.2016. Uppdateringen av funktionen för rotändan av tall i avverkningsmaskiner och mätsaxar ska göras före utgången av år 2016, men föreskriften kan tillämpas redan från början av 2016. I mätningen av gran och björk blir det inga ändringar.

I slutet av 2016 slutar också övergångstiden som gäller s.k. gamla avverkningsmaskiner (avverkningsmaskiner som tagits i bruk före 1.5.2007). Man har kunnat mäta virke med gamla avverkningsmaskiner utan funktionen för rotända och utan mätning av stickprovsurval. Från och med 1.1.2017 används för volymmätning av rotända endast funktionerna för rotända enligt den av Luke utfärdade nya föreskriften.

Ändringen av funktionen för rotända baseras på en färsk undersökning av Luke som sköter virkesmätning som myndighetsuppgift.

Majoriteten av avverkningsmaskinerna uppdateras

Vid mätning med avverkningsmaskin bestäms diametern för rotblockens rotända kalkylmässigt med hjälp av funktioner för rotända avvikande från övrig mätning. Med rotända avses 1,3 meter från fällsnittet framåt. Den för närvarande använda funktionen ger större volymer för tallens rotblock än de i undersökningen bestämda jämförelseresultaten förutsatte.

Trädartsspecifika funktioner för rotända används i hela landet och i alla avverkningsmaskiner med undantag för den gamla maskinparken. Förändringen innebär uppdateringar av knappt tvåtusen avverkningsmaskiner. Också de mätsaxar som används vid kontroll av mätningen med avverkningsmaskin ska uppdateras.

– Det är viktigt att tillverkarna av avverkningsmaskiner och mätutrustning fäster uppmärksamhet vid att den beräkningsmetod som används vid volymmätning av rotända framkommer i rapporterna om kontrollmätning. Genom det garanterar man för sin del samma volymmätning av rotända vid grund- och kontrollmätningar, ” framhåller Lukes forskare Jari Lindblad.

Ändringen av funktionen för rotända minskar volymen som utgör grunden för virkeshandeln och entreprenörsverksamheten. För tall som i brösthöjd har en diameter på tio centimeter med cirka -2,3 procent, för en 15 centimeters tall cirka -1,4 procent och 35 centimeters tall cirka -0,7 procent i förhållande till hela stamvedens volym. På årsnivå minskar förändringen den med avverkningsmaskiner uppmätta volymen av tall med cirka en procent. Cirka 76 procent av de mätningar som utgör grunden för virkeshandeln – och nästan all entreprenadmätning – görs med avverkningsmaskiner. I privata skogsägares virkeshandel är andelen mätningar med avverkningsmaskin cirka 85 procent.

Volymerna för provstockarnas rotända bestämdes med mätning genom nedsänkning

Bakgrunden till korrigeringen av funktionen för rotända är den undersökning som Luke genomförde åren 2014–2015. För undersökningen valdes i olika delar av Finland 33 tallbestånd, av vilka man valde över 800 800 provträd. Efter avverkningen mättes provträdens rotblock på sex olika fabriker. Volymerna för provstockarnas rotända bestämdes med mätning genom nedsänkning. Stockarna vägdes i luften och rotändarna var nedsänkta till 1,3 meters djup. Rotändans volym bestämdes som skillnaden mellan dessa vikter enligt Arkimedes lag. Dessutom mättes rotändarnas diametrar med saxmätning i skogen och på fabriken.

De nuvarande funktionerna för rotända som togs i bruk 2006 baseras på inom skogsbranschen allmänt använda ekvationer för stamkurvan, som har utarbetats i början av 1980-talet. Ekvationerna baseras på diametermaterial som Skogsforskningsinstitutet insamlade i decennieskiftet mellan 60- och 70-tal. På grund av detta tenderar de nuvarande funktionerna att ge diametrar för rotändan som motsvarar saxmätning. Korrigeringen av den nya funktionen för rotända av tall genomfördes i två faser. Först gjordes en korrigering som baserades på saxmätning. Med den ändrades rotändans form för att motsvara det nya provstocksmaterialet. Därefter gjordes en andra korrigering så att volymen som bestämts med funktionen för rotändan motsvarar volymen mätt genom nedsänkning i provstocksmaterialet.

Naturresursinstitutets föreskrift i myndigheternas föreskriftsamling (Finlex)