Nyheter Skog, Statistik

År 2018 kännetecknades av en tydlig prisökning för den reella rotprisnivån för råvirke inköpt från privata skogar; ökningen var sex procent jämfört med året innan. Skogsindustrin köper största delen av virket från de privata skogarna till rotpris och denna andel av virkeshandeln uppgick till nästan 90 procent.

Den reella rotprisnivån för råvirke steg med sex procent jämfört med året innan (deflation: partiprisindex). Det genomsnittliga rotpriset för talltimmer var 60,5 euro per kubikmeter och grantimmer 64,3 euro per kubikmeter. Det genomsnittliga rotpriset för tallmassaved var 17,6 euro per kubikmeter och granmassaved 19,6 euro per kubikmeter.

– Handeln till rotpris förra året var koncentrerad främst till grantimmer, 12,6 miljoner kubikmeter, och tallmassaved, 11,5 miljoner kubikmeter. Rotprishandelns andel av det inköpta virket från skogsindustrin har ökat. Rotköpsvirke utgjorde redan 87 procent av det inköpta virket från privata skogar, säger överaktuarie Aarre Peltola på Naturresursinstitutet (Luke).

Virkeshandeln var ytterst livlig år 2018. (Foto: Erkki Oksanen)

Även leveranspriserna steg år 2018, men förändringen i priserna blev mindre än inom rotköp. Jämfört med året innan steg den reella leveransprisnivån med två procent. För tallmassaved var priset inom leveranshandeln i genomsnitt 30,1 euro, för granmassaved 32,6 euro och för björkmassaved 30,8 euro kubikmeter. Av leveransvirket var 71 procent massaved.

Avverkningssätt påverkar klart virkets rotpris

Vid förnyelseavverkning betalas ett klart högre rotpris för virket än vid gallring. År 2018 betalades vid förnyelseavverkning i genomsnitt ett tre procent högre pris för timmer och ett i genomsnitt 12 procent högre pris för massaved. Vid gallringsavverkning hamnade timmerpriset 16 procent och massaved 8 procent under genomsnittligt rotpris. Vid förstagallring blev virkets pris klart ännu lägre än detta.

– Inom rotköpshandeln kom 86 procent av timret och 49 procent av massaveden från förnyelseavverkning, dvs. största delen av virket inom rotköpshandeln kommer från stämplingsposter som kommit i slutavverkningsåldern, konstaterar Peltola.

Virkeshandeln var ytterst livlig år 2018

Mängden virke köpt av skogsindustrin uppgick till 51,5 miljoner kubikmeter. Mängden ökade med en femtedel jämfört med året innan. Denna volym bestod av 23,9 miljoner kubikmeter timmer och 25,6 miljoner kubikmeter massaved.

Bakgrund till statistiken

De statistikförda priserna för råvirke utgår från rot- och inköpspriser för virke i virkeshandelsavtal. Eventuella andra tillägg och tjänster vid virkeshandeln har inte tagits med i statistiken över priset för råvirke.

I och med den utökade datainsamlingen har det blivit ett hopp i tidsserien till 2016, vilket innebär att den nuvarande virkeshandeln inte är jämförbar med den tidigare statistiken.

Uppgifterna om virkesköp uppgavs för statistiken av de största virkesköparna och skogsvårdsföreningarna. Uppgifterna utvidgas inte till att omfatta all virkeshandel inom de privata skogarna, vilket innebär att publicerad virkesmängderna representerar drygt 90 procent av skogsindustrins inköpta virke från de privata skogarna.

Läs också