Nyheter Skog, Statistik

Virkeshandeln från de finländska skogarna ökade kraftigt när skogsindustrierna köpte upp över 43 miljoner kubikmeter från privata skogar. Det var fem procent mer än föregående år. Hälften bestod av massaved. Träsorterna som köptes mest var grantimmer och tallmassaved, 11 miljoner kubikmeter av båda sorterna.

2017 slöts köpavtal för 36,7 miljoner kubikmeter råvirke på rot. Deras andel av skogsindustrins köp ökade till 85 procent, tre procentenhets ökning jämfört med föregående år. Cirka hälften av de totala uppköpen råvirke på rot gällde timmer. Leveranshandeln (6,2 milj. m³) å sin sida var starkt fokuserad på massaved, och där stannade timrets andel på 27 procent.

Virkestransporterna från de finländska skogarna ökade kraftigt unfer 2017. (Foto: Erkki Oksanen)

Reella rotpriserna minskade något

– Det genomsnittliga rotpriset för talltimmer var 54,9 euro per kubikmeter och grantimmer 57,8 euro per kubikmeter. För tallmassaved betalades 15,9 euro per kubikmeter och för granmassaved 17,7 euro per kubikmeter, berättar överaktuarie Aarre Peltola vid Naturresursinstitutet (Luke).

Det nominella priset råvirke ökade jämfört med året innan men det reala rotpriset sjönk ändå med en procent. Vid rotförsäljning köptes mest grantimmer, 10,5 miljoner kubikmeter, och tallmassaved, 8,9 miljoner kubikmeter.

2017 uppgick det genomsnittliga leveranspriset för tallmassaved till 27,7 euro, granmassaved till 30,1 euro och björkmassaved till 28,0 euro per kubikmeter. I likhet med rotpriset, sjönk även den reala leveransprisnivån jämfört med föregående år. Leveranshandeln var koncentrerad främst på tallmassaved, 2,4 miljoner kubikmeter, och björkmassaved, 1,3 miljoner kubikmeter.

Dyrast trä vid förnyelseavverkningar

Avverkningstypen påverkar träets rotpris.

– Vid förnyelseavverkning var timmerpriserna 2 procent och massavedspriset 12 procent högre än det genomsnittliga rotpriset. Vid gallringsavverkning hamnade timmerpriset 15 procent och massaved 8 procent under genomsnittligt rotpris. Vid en förstagallring var timmerpriset redan 29 procent lägre än det genomsnittliga rotpriset, fortsätter Peltola.

86 procent av timret och 49 procent av massaveden som köptes upp på rot kom från förnyelseavverkningen.

Bakgrund till statistiken

Den statistiska datainsamlingen utökades 2016, då data började samlas in även från skogsvårdsföreningar och vissa medelstora skogsindustriföretag. De mängduppgifter som uppgiftslämnarna anmäler registreras som sådana i statistiken och siffrorna i statistiken omfattar över 90 procent av de trämängder som skogsindustrin köpt upp från privata skogar.

I och med den utökade datainsamlingen har det blivit ett hopp i tidsserien, varför nuvarande virkeshandel inte är jämförbara med statistiken fram till 2015. Åren 2016 och 2017 är jämförbara sinsemellan.

Läs också