Nyheter Skog, Statistik

År 2019 uppgick virkesförbrukningen i Finland till 39,4 miljoner ton, mätt i trätorrsubstansen i skogsindustriprodukter, bränsle och avfall. Jämfört med rekordförbrukningen föregående år, var detta en minskning med knappt en procent. Av trätorrsubstansen blev 57 procent energi och 41 procent skogsindustriprodukter.

Under de senaste tio åren har trätorrsubstans för energiproduktion ökat något, medan den andel som blir skogsindustriprodukter har minskat. Förändringarna i andelarna mellan olika användningar har skett långsamt.

År 2019 stod tillverkningen av papper och kartong för 18 procent (39,4 mn ton) av trätorrsubstansförbrukningen i Finland. Sedan millennieskiftet har andelen för papper minskat kraftigt medan kartong har ökat något. Sågade trävaror stod för 12 procent, massa för 10 procent och träskivor för två procent av förbrukningen av trätorrsubstans.

− Uppgifterna bygger på Naturresursinstitutets skogsräkenskaper. Med hjälp av virkesbalans och massbalans redogörs för utbudet av virke och skogsindustrivaror från olika källor samt för virkesflödena från råvara till tillverkning och energiproduktion. I virkesbalansen anges virkesutbudet och förbrukningen som kubikmeter fast mått och som ton, vilka i massbalansen omvandlas till en gemensam enhet, dvs. ton torrsubstans. På så sätt kan resultaten från hela sektorn presenteras med en måttenhet. Massbalansen åskådliggör hur mycket trätorrsubstans som binds i skogsindustriprodukter, bränslen och avfall, säger överaktuarie Aarre Peltola vid Naturresursinstitutet.

Infograph av skogsindustrins virkesbalans 2019
Skogsindustrins virkesbalans 2019

En betydande del av träsubstansen binds i avlutar

År 2019 bands 27 procent av torrsubstansen i den förbrukade virkesmängden i avlutar (huvudsakligen svartlut) från massaindustrin. Denna andel har varit i stort sett konstant sedan millennieskiftet. Svartlut återvinns för energiproduktion i värmeverk och värmekraftverk. Dessutom använder värmeverk och värmekraftverk samt småhus fasta trädbränslen för energiproduktion. De stod för 22 procent respektive 8 procent av förbrukningen av trätorrsubstans i Finland.

Infograph av virkesflöden 2019
Virkesflöden 2019

Trätorrsubstans kan också tillämpas i statistiken över skogsindustrins utrikeshandel

År 2019 exporterade Finland 15,2 miljoner ton torrsubstans skogsindustriprodukter samt 0,8 miljoner ton rundvirke. Av den exporterade mängden var 11,0 miljoner ton träsubstans bunden i massa- och pappersindustrivaror och 4,2 miljoner ton i träindustriprodukter.

Jämfört med exporten är importen av trätorrsubstans liten och har en annan tyngdpunkt. Mätt i torrsubstans importerade Finland 5,1 miljoner ton rundvirke och virkesavfall och 1,2 miljoner ton skogsindustriprodukter.