Nyheter Skog

Vilpas är ett webbaserat beslutsstöd som hjälper finska skogsägare och skogsexperter att välja rätt odlingsmaterial till en viss föryngringsyta. Verktyget har utvecklats i samarbete mellan Skogforsk i Sverige och Naturresursinstitutet i Finland.

Tallfröplantage Komu, Pyhäjärvi. Fotograferat vid 13 års ålder  år 2016. Foto: Matti Haapanen, Luke.

I nuläget handlar det enbart om tall, eftersom det bara är tallen för vilken det tillsvidare finns gemensamma ursprungsförflyttningsmodeller och användningsrekommendationer. Vilpas (på finska) baserar sig på applikationen Plantval, som har utvecklats av Skogforsk redan tidigare. De två systerversionerna av Vilpas, d.v.s. Plantval tall på svenska och Planter’s Guide på engelska, ska läggas fram av Skogforsk samtidigt med Vilpas.

Skogsföryngringsmaterialet rangordnas

På Vilpas kan man välja den granskade föryngringsytan i Finland eller Sverige antingen genom att ge platsens koordinater eller genom att klicka på kartan. Vid behov kan man också justera förhållandena på föryngringsytan till mildare eller kärvare enligt växtlokalens egenskaper. Vilpas kommer sedan att rangordna alla fröplantagerna efter ett prestationsindex. Indexet är en skattning av arealproduktionen över en omloppstid och en sammanvägning av överlevnad och tillväxt på en viss föryngringslokal. Det finns också möjlighet att sortera fröplantagerna på överlevnad eller tillväxt.

Den önskade odlingsplatsen har valts ut på kartan, varefter Vilpas har rangordnat föryngringsmaterialen från fröplantagerna enligt deras beräknade  produktionsindex. Klicka på bilden för att förstora den!

Klimatförändringen beaktas

Vilpas tar hänsyn till att plantorna först måste klara sig i dagens klimat för att överleva i unga år, men också att de kan dra nytta av de förbättrade tillväxtförhållandena i det framtida varmare klimatet. I Vilpas beräknas överlevnaden i dagens klimat medan tillväxten beräknas i det framtida klimatet, ungefär efter halva omloppstiden för träd. Detta motsvarar medelklimatet år 2050 som tagits fram utifrån klimatscenariot SRES-A1B. Därigenom är användningsrekommendationerna klimatanpassade.

För varje fröplantage har också ritats en karta som visar lämpligt användningsområde i Finland och Sverige. I Vilpas motsvarar alla användningsområdena för de finska fröplantagerna de officiella användningsområdena fastställda av Livsmedelsverket. När det gäller användningsområden för svenska fröplantager i Finland, bygger rekommendationerna i sin tur på samma regler som har använts för att skapa användningsområdena för de inhemska fröplantagerna i Finland.