Nyheter Jordbruk, Statistik

Växthusföretagen förbrukade 1 587 gigawattimmar (GWh) energi i fjol. Förbrukningen minskade med 128 GWh eller sju procent jämfört med det föregående statistikåret 2011. Elförbrukningen ökade däremot och uppgick till 547 gigawattimmar (+14 procent). Betydelsen av inhemsk och förnybar energi ökade.

Växthusföretagen förbrukade 1 587 gigawattimmar (GWh) energi i fjol. Förbrukningen minskade med 128 GWh eller sju procent jämfört med det föregående statistikåret 2011. Elförbrukningen ökade däremot och uppgick till 547 gigawattimmar (+14 procent). Betydelsen av inhemsk och förnybar energi ökade.

Man har eftersträvat en minskad energiförbrukning i växthusföretagen både av ekonomiska och miljömässiga skäl. I detta har man också lyckats, för trots att energiförbrukningen minskat har produktionen av växthusgrönsaker ökat.

− Växthusproduktionens andel av lantbrukets totala energiförbrukning utgör en knapp femtedel, eftersom statistiken över energiförbrukning inom jordbruket och trädgårdsodlingen visar på en sammanlagd förbrukning på 10 030 GWh 2013, säger aktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen vid Naturresursinstitutet (Luke).

Flis värmer växthus

Inom växthusproduktionen har man starkt gått över till andra energikällor än olja. Den största minskningen skedde i förbrukningen av tung brännolja. Brännoljan ersattes av fasta torv-, trä- och åkerbaserade bränslen. Per energikälla ökade användningen av flis mest. Så producerades också nästan en tredjedel av värmen med flis.

Förbrukningen av lätt brännolja minskade, men klart mindre än förbrukningen av tung brännolja. Lätt brännolja används i företag som har en kort uppvärmd odlingssäsong. Sådana är till exempel odlingar av sommarblommor. I dessa företag har investeringar i system för fast bränsle inte varit ekonomiskt förnuftigt.

Vinterproduktion drar elektricitet

Elektricitetens andel av växthusproduktionens energiförbrukning uppgick till en tredjedel. Denna ökade användning beror framför allt på en ökad vinterodling, där belysningen behöver mycket elektricitet. Trots att branschen för belyst produktion av prydnadsväxter har minskat klart jämfört med föregående statistikår, har produktionen av vintergrönsaker ökat. Till exempel växthusyta av grönsaker i kruka, som kräver mycket energi, ökade rentav med 25 procent under tre år.

En av de framtida utmaningarna är att utveckla växthusproduktionens energieffektivitet. Inom uppvärmningen har merparten av oljebrännarna redan bytts ut mot nya anläggningar för fast bränsle.

− Elanvändningen kan effektiviseras i samband med byte av belysningsutrustning och genom att utveckla odlingstekniken. Investeringarna ska också vara ekonomiskt förnuftiga, för att det ska löna sig att göra dem, funderar Jaakkonen.

Energiförbrukningen i växthus insamlats i samband med datainsamlingen för trädgårdsundersökningen. Uppgifter inhämtades om energiförbrukningen i växthusföretag som har över 1 000 m2 uppvärmd växthusareal ungefär varje trädje år.

De statistiska tabellerna och graferna finns på Trädgårdsstatistikens webbplats.
Information om publiceringen av trädgårdsstatistiken kan fås per e-post

Förbrukning av energi i växthusföretagen åren 2006, 2008, 2011 och 2014
Förbrukning av energi i växthusföretagen åren 2006, 2008, 2011 och 2014

.

Fördelningen av växthusföretagens energiförbrukning enligt energiform 2006, 2008, 2011 och 2014.
Fördelningen av växthusföretagens energiförbrukning enligt energiform 2006, 2008, 2011 och 2014.