Nyheter Fisk, Statistik

I Finland odlades i fjol 14,4 miljoner kilo fisk till människoföda. Mängden var 0,5 miljoner kilo mindre än 2015. Av Naturresursinstitutets (Luke) färska statistik över vattenbruket framgår att värdet på produktionen av odlad matfisk ändå steg betydligt från året innan på grund av det högre priset.

Regnbågen är den viktigaste arten av odlad matfisk, trots att produktionen har minskat sedan toppåren på 1990-talet. Produktionen av regnbåge uppgick till 13,4 miljoner kilo, vilket utgjorde drygt 90 procent av hela matfiskproduktionen. Produktionen av odlad sik uppgick till 0,8 miljoner kilo, vilket var nästa lika mycket som 2015. Av andra odlade matfiskarter, såsom öring, röding, stör, gös och ål, odlades totalt cirka 0,2 miljoner kilo. Cirka 0,5 miljoner kilo rom från regnbåge producerades som livsmedel.

Producentpriset på regnbåge steg

Värdet av produktionen av regnbåge för producenten var 59,1 miljoner euro och av sik 7 miljoner euro. Det totala värdet av matfiskproduktionen var cirka 69,1 miljoner euro eller 13 miljoner euro större än 2015.

– Även om det inte skett betydande förändringar i mängden producerad fisk, förklaras ökningen från året innan med i huvudsak det högre producentpriset på regnbåge. Både det nominella och det reella värdet på rensad regnbåge (4,88 e/kg) var 2016 högre än någonsin tidigare under 2000-talet. Också priset på sik var bra (10,11 e/kg), säger forskaren Riitta Savolainen på Luke.

Priset på regnbåge följer världsmarknadspriset på lax, som är högt bl.a. på grund av produktionsproblemen inom fiskodlingen i Chile.

Foto: Eetu Ahanen.

Största delen av matfisken odlas i havet

Av den odlade matfisken i landet producerades 83 procent i havet. På Åland producerades 6,7 miljoner kilo matfisk, vid sydvästkusten och i den sydvästra skärgården 4,1 miljoner kilo och i övriga havsområden drygt en miljon kilo. I inlandet var produktionen 2,4 miljoner kilo.

Matfiskproduktionen (miljoner kilo orensad fisk) och dess realvärde (miljoner euro) åren 1980-2016. Värde enligt prisnivån 2016. Penningvärdena är omräknade enligt partiprisindexet (1949=100).

Den inhemska odlingen motsvarar inte efterfrågan

Av fiskproduktionen konsumeras största delen i Finland. I synnerhet när det gäller laxfiskar är vi tvungna att ty oss till importfisk, eftersom vår egen produktion inte möter efterfrågan. Färsk lax och filéer av färsk lax importerades huvudsakligen från Norge och regnbåge från Sverige i en mängd av totalt cirka 40 miljoner kilo. Importen av laxfisk har kvantitativt fördubblats under de tio senaste åren.

Matfiskproduktionen av sik (miljoner kilo orensad fisk) åren 1996–2016.

Fiskyngel odlas i inlandet

Utöver matfisk odlas också fisk för utplantering i naturliga vattendrag. De viktigaste områdena för yngelodling var Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland och Mellersta Finland. Totalt cirka 50 miljoner enheter av fiskyngel i olika åldrar, nykläckt yngel undantaget, producerades för utplantering och vidareodling.

År 2016 fanns 300 verksamma fiskodlingsföretag i Finland. Många företag hade flera fiskodlingsanstalter. Av dessa odlade 158 anstalter matfisk, medan 91 odlade yngel. Antalet odlare med naturnäringsdammar uppgick till 189.

Läs också