Nyheter Jordbruk, Mat, Statistik, Trädgård

Enligt Naturresursinstitutets jordbruk- och trädgårdsföretagsregister fanns det 48 562 jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland år 2017. Antalet ökade en aning i februari från de preliminära resultaten.

Antalet gårdar har minskat från föregående år med över tusen, vilket är cirka två procent av gårdarna. Granskat enligt region har antalet gårdar under ett år minskat i nästan alla NTM-centralers områden med 2–3 procent.  Förhållandevis flest gårdar har lagt ned sin verksamhet i Norra Savolax och Egentliga Finland, cirka tre procent. Minst gårdar som lagt ned sin verksamhet förekommer i Mellersta Finland, där antalet gårdar minskade med cirka en procent jämfört med året innan.

Gårdarna hade i genomsnitt 47 hektar åkrar. Den största åkerarealen per gård förekom i Nyland och Egentliga Finland, 57 hektar. (Foto: Erkki Oksanen)

– Gårdarna hade i genomsnitt 47 hektar åkrar. Den största åkerarealen per gård förekom i Nyland och Egentliga Finland, 57 hektar. Minsta gårdsstorleken fanns i Södra Savolax, 31 hektar. Drygt 40 procent av gårdarna hade under 25 hektar åkrar, för en fjärdedel var åkerarealen 25–50 hektar och drygt 30 procent av gårdarna hade över 50 hektar åkerareal, konstaterar överaktuarie Jaana Kyyrä vid Naturresursinstitutet (Luke).

I söder är djurgårdar sällsynta

I hela landet var den huvudsakliga produktionsinriktningen vid två av tre gårdar växtodling och vid knappt 30 procent av gårdarna djurproduktion. Resten av gårdarna var blandgårdar. Den regionala variationen i de huvudsakliga produktionsinriktningarna var stor. I Kajanaland var den huvudsakliga produktionsinriktningen djurproduktion vid över hälften av gårdarna. Den andra ytterligheten finns i Nyland och Egentliga Finland, där djurproduktionen är den huvudsakliga produktionsinriktningen endast vid en av tio gårdar.

Bakgrund till statistiken

Statistiken över jordbruks- och trädgårdsföretagens struktur innehåller information om antalet jordbruks- och trädgårdsföretag, typer av markanvändning, produktionsinriktning och odlare i Finland. Statistiken ger en övergripande bild av jordbruks- och trädgårdsekonomins ägar- och produktionsstruktur samt odlarnas antal och åldersstruktur. Statistiken erhålls främst från landsbygdsförvaltningens register. Detaljerad information och statistiska tabeller finns i tjänsten stat.luke.fi.

Läs också