Nyheter Skog

Naturresursinstitutet har tagit fram prognosmodeller för bestämning av rådensiteten för ett parti massaved med hänsyn till lokala väderobservationer. Rådensitet används då man omräknar vikten på massaved till kubikmeter fastvolym. Metoden kan användas vid mottagningsmätning vid industri, det vill säga på massa- och pappersbruk, men även vid mätning av massavedspartier från enskilda skogsägare. En ny föreskrift om modeller för fastställande av rådensitet är ute på remiss och ska träda i kraft vid ingången av 2022.

Vid viktmätning används rådensitetstal som omräkningstal då man omräknar den vägda vikten på massaved till fastvolym. Rådensitet är kvoten av vedens vikt, inklusive bark, och dess fastvolym (kg m-3).

– Med hjälp av prognosmodeller för rådensitet kan vi räkna fram rådensitetstalet för massaved utifrån data om väderobservationer från upplagstiden och upplagsplatsen. Väsentliga faktorer som påverkar rådensiteten är årstid, upplagstidens längd och väderobservationer, som medeltemperatur och nederbörd under upplagstiden, säger forskare Jari Lindblad på Naturresursinstitutet.

Prognosmodeller har tagits fram för fem virkessortiment, nämligen massaved av tall, björk, gran, rötgran och asp. Rådensitensmodellerna kan kalibreras utifrån stickprovsmätningar vid industrin.

Behov av enhetligare processer och större mätnoggrannhet

Framtagningen av prognosmodeller för rådensitet motiverades av ett behov att utveckla processerna så att olika aktörer ska kunna fastställa rådensiteten på ett enhetligt sätt. Dessutom ville man förbättra noggrannheten i mätningarna och få mer ut av stickprovsdata.

Modellerna för beräkning av rådensiteten i massaved och tillvägagångssätten för användning av modellerna har tagits fram i ett projekt av Naturresursinstitutet, Metsäteho Oy, UPM-Kymmene Oyj, Stora Enso Oyj och Metsä Group.