Nyheter Mat

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, PRESSMEDDELANDE 8.9.2017

Den kedjeformade livsmedelsproduktionen omvandlas till en allt mer nätverksbaserad företagsverksamhet i takt med att digitaliseringen framskrider. Digitaliseringen bidrar också till uppkomsten av en global marknad för den differentierade produktionen. Inom livsmedelskedjan sätts konsumenten i fokus för affärsverksamheten.

En utredning som gjorts inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2016 skapar klarhet i situationen när det gäller digitalisering av livsmedelskedjan. I utredningen föreslås det också åtgärder som behövs för att få igång den gynnsamma utvecklingen. De problem som kan lösas politiskt hänför sig särskilt till behov av att ändra den lagstiftning som gäller produktions- och konsumtionskedjan samt till samhälleliga styrsystem, ägande av digital information och plattformer och individens och småföretags informationssäkerhet.

För att kunna utnyttja de digitala nyckelteknikerna på ett mångsidigt sätt inom livsmedelsnätverken måste livsmedelssektorn

  • skapa klarhet i spelreglerna för besittnings- och användarrättigheterna för data,
  • utveckla användbara metoder för påvisbar identifiering och kontroll av materialens och produkternas kvalitet redan i primärproduktionen,
  • modigt testa sådana verksamhetsmodeller som gäller information, arbete, innovation, affärsverksamhet och tillsyn och som förutsätter nytänkande,
  • utveckla sin tekniska kompetens samt
  • delta i byggandet av infrastrukturer som stöder de verksamhetsmiljöer som förnyas.

Den finländska livsmedelssektorns deltagande i utvecklingen av de digitala verksamhetsmiljöerna bör främjas. Det är möjligt att kraftigt förnya livsmedelskedjan, men det kräver systematiska satsningar på kompetensutveckling och utveckling av infrastrukturen. Det är dock inte bara tekniker som är en förutsättning för digitalisering av livsmedelskedjan och ökad produktivitet, utan också organisationers kompetens och beredskap för förändringar. I denna situation betonas organisationers förmåga att modigt förnya sin verksamhet och skapa visioner om de konkreta konsekvenser det får för organisationen. I och med digitaliseringen måste man eventuellt avstå från gamla verksamhetsmodeller – eller åtminstone måste de förnyas.