Nyheter Fisk

Enligt planen ska cirka 170 000 öringyngel, 57 000 rödingyngel och 314 000 lavaretsikyngel planteras ut i Enare träsk under 2020. Utplanteringen av öring pågår för närvarande. Utplanteringarna av sikyngel i höst kommer att omfatta drygt en fjärdedel av kvoten enligt fiskevårdsskyldigheten. En del av röding- och sikkvoten kompenseras genom utplantering av insjööring. Naturresursinstitutet ansvarar för utplanteringen av fisk enligt fiskevårdsskyldigheten för Enare träsk.

− Ettåriga rödingyngel planterades ut redan på vårvintern, efter en paus på ett år. På grund av det varma vädret sommaren 2018 steg temperaturerna på odlingsvattnet i Enare till en exceptionellt hög nivå. Detta medförde stora förluster i rödingodlingen, och år 2019 planterades ingen röding alls ut, säger Timo Rauhala, expert vid Naturresursinstitutet.

Rom för rödingodling erhölls från ett reservavelsbestånd av Enareröding på Naturresursinstitutets fiskodlingsanläggning i Taivalkoski.

– På fiskodlingsanläggningen i Enare pågår bygget av ett svalvattensystem under ledning av NTM-centralen i Lappland, vilket på ett avgörande sätt förbättrar odlingsförhållandena för röding, särskilt om sommarsäsongen blir varmare än normalt, säger Petri Heinimaa, ledande expert vid Naturresursinstitutet.

I höst planteras lite fler sikyngel ut än förra året

Inom ramen för sikkvoten planteras lite mer sik ut hösten 2020 än tidigare, totalt 314 000 ensomriga sikyngel.

– Det är dock mindre än mängden enligt skyldighetsbeslutet. Genom att minska den utplanterade mängden sikyngel försöker man förbättra sikens tillväxtmöjligheter i Enare träsk. Utplanteringen av sik kompenseras med utplantering av yngel och rom av insjööring, säger Petri Heinimaa, ledande expert.

Regleringen av fiskevårdsskyldigheten för Enare träsk genomförs enligt principerna för en anpassad vårdskyldighet. Det innebär att de utplanterade mängderna kan ändras flexibelt genom fiskerimyndighetens beslut utifrån förändringar i fiskbestånden och fisket i Enare träsk.

År 2019 uppfylldes fiskevårdsskyldigheten för Enare träsk fullständigt, när man i mängderna beaktar de utplanterade mängder som översteg kvoten de tidigare åren under verksamhetsperioden 2016–2020. Enligt den delvis redan genomförda utplanteringsplanen kommer fiskyngel att planteras ut enligt följande 2020:

 

År Sik
1 sommar gammal
Insjööring
1–2 år gammal
Insjööring
3 år gammal
Röding
1 år gammal
Rom och nykläckta yngel av insjööring Rom och nykläckta yngel av röding Små rovfiskar totalt Stora rovfiskar totalt
2020
plan
314000 94000 76309 57000
(genomfört
65690)
1560000 0 151000 76309
2019 genomfört 302100 16500 105899 0 3288300 0 16500 105899
2018 genomfört 250660 83250 99440 171310 2451800 464000 254560 99440

Från och med 2018 har en del av de 3-åriga individer som utplanterats enligt öringkvoten för Enare träsk odlats genom s.k. stimulansodling. Genom odlingsförsöket undersöks effekterna av stimulansodling på fiskarnas hälsa under odlingen samt på deras förmåga att klara sig i naturen och växa upp till fångstfisk av fångststorlek eller till honfiskar som stiger för att leka.