Nyheter Skog

I slutet av februari kommer 16 000 skogsägare att få ett brev innehållande en omfattande skogsägarenkät. Syftet med enkäten är att skapa en aktuell bild av skogsägaren i dag.

Svarspersonerna har valts ut slumpmässigt bland skogsägare runtom i Finland. Skogsägarna har plockats ur Finlands skogscentrals databas.

– Syftet med enkäten är att skapa en så heltäckande bild av de finländska skogsägarna som möjligt. För att skogsägarna ska få sin röst hörd är det viktigt att alla som valts ut för enkäten svarar på den, säger forskningsprojektets ledare Heimo Karppinen från Helsingfors universitet.

Svaren på enkäten kan lämnas på papper eller online. Resultaten förväntas bli klara 2020.

Varför behövs en studie av skogsägarna?

Foto: Erkki Oksanen, Luke.

Skogarna är en viktig del av våra nationella tillgångar. Största delen av skogarna ägs av vanliga familjer.

– Nummerserien 60–70–80 beskriver skogsägarfamiljernas betydelse. De äger 60 procent av skogsarealen och 70 procent av beståndets tillväxt och säljer 80 procent av det inhemska virke som industrin behöver, förklarar forskare Harri Hänninen från Naturresursinstitutet.

Det finns cirka 350 000 familjeägda skogsfastigheter i Finland. Antalet ägare är det dubbla, över 600 000 ägare, eftersom en del av fastigheterna ägs av makar och en del förvaltas av dödsbon och sammanslutningar. Till arealen är dessa fastigheter relativt små, i genomsnitt 30 hektar.

Skogsägarkåren håller på att förändras genom påverkan av urbanisering, den åldrande befolkningen och högre utbildning. Detta avspeglas på skogsägarnas syften för skogsägandet, hur skogarna används och vilka tjänster som behövs.

Undersökningen Skogsägaren 2020 leds av Helsingfors universitet och i den deltar också Naturresursinstitutet, Pellervo ekonomisk forskning PTT och Arbetseffektivitetsföreningen TTS. Finansiärer är Jord- och skogsbruksministeriet, Finlands Skogsstiftelse och Metsämiesten Säätiö samt de deltagande organisationerna.