Nyheter Jordbruk, Mat, Statistik, Trädgård

Enligt uppgifter som Naturresursinstitutet har inhämtat har över 80 procent av bönderna genomfört yrkesrelaterad utbildning. Cirka 45 procent av dem har lantbruksutbildning. De mest utbildade är grisbönderna av vilka över 90 procent har genomfört någon form av yrkesrelaterade utbildning.

– Vi har tidigare samlat in information om hurdan lantbruksutbildning odlarna har. Nu hade vi möjlighet att använda Statistikcentralens utbildningsregister och behövde inte samla in informationen i samband med lantbrukets strukturundersökning. Samtidigt hade vi tillgång till mer heltäckande data om utbildningen bland bönderna, säger överaktuarie Jaana Kyyrä vid Naturresursinstitutet.

Cirka 30 procent av personer som ansvarar för gårdens skötsel hade under 2016 genomfört en yrkesrelaterad utbildning som är relevant för gården. Flitigaste utbildningsdeltagare var grisbönderna.

Användningen av arbetskraft efterfrågades i strukturundersökningen

Användningen av arbetskraft i jordbruks- och trädgårdsföretagen efterfrågades av gårdarna under vintern 2016–2017 i samband med datainsamlingen för strukturundersökningen. De uppgifter som publiceras nu är slutliga.

År 2016 sysselsatte jordbruks- och trädgårdsföretagen cirka 118 000 personer i Finland. Av dem var 47 200 jordbrukare eller delägare i jordbruksföretag. I jordbruks- och trädgårdsföretagen arbetade det cirka 34 300 familjemedlemmar. Den heltidsanställda arbetskraften på gårdarna var cirka 4 200 personer. Den tillfälliga arbetskraften på gårdarna var nästan 32 600 personer. De slutliga siffrorna var något högre än de preliminära uppgifter som publicerades hösten 2017.

Något under 60 procent av jordbrukare och delägarna i jordbruksföretag bedrev jordbruk som huvudsyssla. Andelen har inte förändrats sedan 2013, då arbetskraften i jordbruks- och trädgårdsföretagen senast statistikfördes.

Störst arbetsåtgång var i mjölkproduktion. (Foto: Rodeo)

Störst arbetsåtgång i mjölkproduktion

Trots att största delen av arbetskraften inom jordbruks- och trädgårdsnäringen arbetade på gårdar där den huvudsakliga produktionsinriktningen var spannmålsodling, var arbetsåtgången störst på mjölkgårdarna. Spannmålsgårdarna sysselsatte cirka 31 000 personer och mjölkgårdarna något under 18 000 personer. Arbetsmängden på mjölkgårdarna uppgick till cirka 22 000 årsverken och på spannmålsgårdarna till drygt 10 000 årsverken. Ett årsverke är 1 800 timmar.

– På mjölkgårdarna stod jordbrukare och delägarna i jordbruksföretag för en betydande arbetsinsats, med i genomsnitt 1,6 årsverken under året. Familjemedlemmarnas och den heltidsanställda arbetskraftens insats var i genomsnitt ett årsverke, säger Jaana Kyyrä.

Läs också