Nyheter Fisk, Statistik

Den totala fångsten för det kommersiella fisket till havs uppgick till 148 miljoner kilo 2018. Detta var sju miljoner kilo mindre än året innan. Fångsten bestod i huvudsak av strömming och vassbuk som hade fiskats med trål på öppet hav. Merparten av fiskarna fiskade med ryssjor och nät vid kusten. Kustfisket minskade fortfarande, men trots detta ökade fångsterna av vissa fiskarter.

Enligt Naturresursinstitutets preliminära statistik uppgick strömmingfångsten i fjol till 126 miljoner kilo, vilket är åtta miljoner kilo mindre än året innan. Fångstmängden på 16 miljoner kilo för vassbuk (skarpsill) var på samma nivå som året innan. En femtedel av strömmingfångsten och hälften av vassbukfångsten landades utanför Finland, nämligen i svenska, danska och estniska hamnar.

De viktigaste hamnarna för landning av fångster från det kommersiella fisket i havet 2018. Landad fångst: minst en miljon kilo.

– Vid kusten fiskades bland annat 0,4 miljoner kilo sik, 0,6 miljoner kilo abborre, 0,2 miljoner kilo gös och 0,2 miljoner kilo lax. Abborre-, lax- och gösfångsterna har minskat länge, men nu stannade trenden. Sikfångsten minskade i sin tur fortfarande, säger överaktuarie Pirkko Söderkultalahti på Naturresursinstitutet.

Värdet på fångsten var 36 miljoner euro räknat utifrån de skattefria producentpriserna på fisk. Strömming var den ekonomiskt viktigaste fiskarten och efter den kom vassbuk, sik, abborre och gös.

Fångsterna och värdena på fångsterna i det kommersiella fisket i havet 1980–2018 (deflation: levnadskostnadsindex).

Uppgång i priserna på livsmedelsströmming och fångstarter från kustfisket

– Till följd av efterfrågan på inhemsk fisk steg producentpriserna för flera fiskarter jämfört med året innan. Möjliga bakomliggande orsaker är att priset på odlad fisk är relativt högt och den närproducerade matens popularit har ökat, säger forskare Antti Takolander på Naturresursinstitutet.

Priset på livsmedelsströmming (0,27 €/kg) steg medan priset på industriströmming (0,18 €/kg) som används som foder låg på samma nivå som året innan.  Uppgången i priset på livsmedelsströmming gällde främst större fisk som förädlades i Finland. Priset på mindre strömming som mestadels går på export var fortsatt lågt.

Producentpriset på lax (6,08 €/kg) sjönk något jämfört med toppnivån 2017 medan priserna på sik, abborre, gös, lake, braxen och gädda steg jämfört med 2017.

Priset på odlad sik var fortsatt högt (10,41 €/kg) medan priset på odlad regnbågsforell (5,15 €/kg) sjönk.

Utveckling av producentpriserna på fisk på 2010-talet (deflation: levnadskostnadsindex).

Fiskmängden har minskat

Alla som fiskar i försäljningssyfte är införda i registret över kommersiella fiskare. Även fartyg som används för kommersiellt fiske ska registreras.

– År 2018 innehöll registret över kommersiella fiskare 2 499 aktörer och 3 233 fiskefartyg som bedrev kommersiellt fiske inom havsområdet. De senaste åren har antalet registrerade kommersiella fiskare respektive fartyg ökat till följd av det skärpta registreringskravet i den nya fiskelagen, säger Söderkultalahti.

Antalet som fiskar i försäljningssyfte har däremot minskat från år till år. I fjol rapporterade 1 125 aktörer sin fångst, vilket är en minskning på 1 000 aktörer jämfört med början av 2000-talet.

Fiskmängden kan även beskrivas genom redskapsdagar som beaktar antalet fångstdagar respektive fiskeredskap. De senaste 20 åren har antalet redskapsdagar minskat till hälften i ryssje- och nätfisket och till en sjundedel i revfisket.

De senaste tio åren har fiskefartygens antal, effekt och dräktighet minskat inom hela EU-området. Samtidigt har mängderna och värdena på fångsterna stigit.

Bakgrund till statistiken

Statistiken över kommersiellt fiske i havet baserar sig på registeruppgifter som samlats in av NTM-centralen i Egentliga Finland och Ålands landskapsregering. Alla kommersiella fiskare är skyldiga att rapportera sin fångst. Detta ska beroende på fartygets storlek och fångstart göras antingen direkt från havet, inom 48 timmar från det att fångsten landats eller före den 20 i den påföljande månaden. Större fartyg har satellitföljare som övervakar var fartygen rör sig. Uppgifterna om producentpriserna på fisk samlas in från företag som köper fisken av fiskarna. Uppgifterna om producentpriserna på odlad fisk har hämtats från Finlands Fiskodlarförbund.