Nyheter Miljö, Skog, Statistik

I början av 2019 uppgick arealen för skyddad skogs- och tvinmark i Finland till sammanlagt 2,88 miljoner hektar. Arealen bestod av skogar på lagstadgade skyddsområden (2,42 miljoner hektar) och skyddade mångfaldsobjekt i ekonomiskogar (0,47 miljoner hektar). Jämfört med föregående statistik 2016 har arealen för skyddad skogs- och tvinmark ökat från 12 procent till 13 procent. Ökningen kan främst förklaras med att arealen för de skyddade mångfaldsobjekten i ekonomiskogar har ökat. Arealen för strikt skyddad skogsmark där skogsbruk inte bedrivs var 1,21 miljoner hektar eller sex procent av den sammanlagda arealen för skogsmark. Skogsskyddsgraden varierar avsevärt mellan olika regioner. Största delen av den skyddade skogs- och tvinmarken, närmare 80 procent, finns i norra Finland.

– Med skog avses i statistiken över skogsskydd arealen för skogs- och tvinmark som tillsammans utgör ett trädbevuxet område, dvs. en skog. År 2019 fanns de skyddade skogarna på skogsmark 1,7 miljoner hektar och på tvinmark 1,2 miljoner hektar. I statistiken över skogsskydd granskar vi hur de lagstadgade skyddsområdena och de skyddade mångfaldsobjekten i ekonomiskogar på skogs-och tvinmark har utvecklats, säger överaktuarie Esa Ylitalo på Naturresursinstitutet.

Klicka på bilden för att förstora.

Största delen av de strikt skyddade skogarna finns på naturskyddsområden som har inrättats med stöd av naturvårdslagen, på områden som har reserverats för naturskyddsändamål inom ramen för skyddsprogram och på ödemarksområden. På dessa områden bedrivs inget skogsbruk. I början av 2019 var arealen för dessa skogar sammanlagt 2,2 miljoner hektar eller 10 procent av den sammanlagda arealen för skogs- och tvinmark. Arealen för strikt skyddad skogsmark var 1,2 miljoner hektar eller sex procent av den sammanlagda arealen för skogsmark.

– Utöver de lagstadgade skyddsområdena och de skyddade mångfaldsobjekten i ekonomiskogar fanns det skogar för begränsat skogsbruk som stöder skyddet av naturvärden. I början av 2019 uppgick arealen för dem till 0,4 miljoner hektar. I statistiken klassificeras dem inte som skyddade skogar, säger Ylitalo.

Foto: Erkki Oksanen

Största delen av de skyddade skogarna finns i norra Finland

Största delen av de skyddade skogs- och tvinmarken, dvs. närmare 80 procent, finns i norra Finland (landskapen Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland). I norra Finland uppgick deras areal till 2,3 miljoner hektar, eller 20 procent av skogsarealen i området. I södra Finland var deras areal 0,6 miljoner hektar, vilket omfattar fem procent av skogsarelen. Skogsmarkarealen utgjorde 1,2 miljoner hektar (10 %) av arealen för skyddade skogar i norra Finland. I södra Finland uppgick arealen i denna markklass till 0,5 miljoner hektar (4 %).

Arealen för skogs- och tvinmark som klassificeras som strikt skyddade områden uppgick till 1,9 miljoner hektar (17 % av skogsarealen) i norra Finland och till 0,4 miljoner hektar (3 %) i södra Finland. Skogsmarkens andel av arealen för dessa områden var 0,9 miljoner hektar i norra Finland (8 %) och 0,3 miljoner hektar i södra Finland (3 %).

– Cirka 85 procent av den skyddade skogs- och tvinmarken finns på statlig mark. Den relativa betydelsen av skyddsobjekten i privatskogar ökar på sträckan från norra Finland till södra Finland, konstaterar Ylitalo.

Arealen för skyddade skogar har ökat något

Arealen för skyddad skogs- och tvinmark i Finland har ökat från 12 procent till 13 procent jämfört med föregående statistik som publicerades i början av 2016. Arealen har ökat från 19 procent till 20 procent i norra Finland medan den i södra Finland fortfarande är fem procent.

Jämfört med föregående utredning har arealen för områden där skogsbruk inte bedrivs ökat från 16 procent till 17 procent i norra Finland. I både södra Finland (3 %) och hela landet (10 %) har arealerna varit oförändrade.