Nyheter Jordbruk, Landsbygd, Statistik

Enligt de nuvarande skördeutsikterna kommer spannmålsskörden att bli medelmåttig, cirka 3,3 miljarder kilo, och den täcker den inhemska konsumtionen. Totalt sett kommer spannmålsskörden att bli 16 procent mindre än i fjol.

Den uppskattade spannmålsskörden på 3,3 miljarder kilo omfattar våra fyra viktigaste sädesslag: 1,4 miljarder kilo korn, 1,1 miljarder kilo havre, 710 miljoner kilo vete och 70 miljoner kilo råg.

Den förväntade skörden av alla sädesslag är mindre än i fjol.

– Rågskörden halveras, veteskörden minskar med en femtedel, kornskörden minskar med en sjättedel och havreskörden med några procent jämfört med i fjol. Till volymen sett är det kornskörden som minskar mest, med 310 miljoner kilo, och procentuellt sett är det rågskörden, med 62 procent, säger Anneli Partala, överaktuarie vid Naturresursinstitutets statistiktjänst.

Råglagren från 2019 kommer att utnyttjas – havreskörden tillräcklig för export

Den förväntade rågskörden räcker för att täcka cirka 70 procent av rågbehovet i Finland. Underskottet kan kompenseras av den goda skörden 2019 som det fortfarande finns en del kvar av i inhemska lager.

Skördeutsikterna för vårt mest eftertraktade sädesslag för export, havre, ligger på nästan samma nivå som i fjol. Det innebär att havreexporten sannolikt kommer att fortsätta även i fråga om höstens skörd.

Ärtskörden blir den största någonsin – såddarealen har utökats och skördeutsikterna är utmärkta

Såddarealen för ärt ökade med 80 procent från i fjol och skörden förväntas bli dubbelt så stor som i fjol. Om skördeförväntningarna slår in blir skörden den största någonsin under de hundra år som statistiken täcker. Odlingen av foderärt, en inhemsk proteinkälla inom vår foderindustri, har ökat mer än av matärt.

Potatisarealen var den minsta någonsin i statistiken, drygt 20 000 hektar. För närvarande förväntas skörden ligga på samma nivå som i fjol, över 600 miljoner kilo.

Bottennotering för rybs- och rapsskörden i år?

Odlingsarealen för rybs och raps har minskat under de senaste åren. Skördevolymerna har minskat ännu mer relativt sett, eftersom skördenivån har uppvisat en nedåtgående trend redan i många år. Nedgången fortsätter i år, och rybs- och rapsskördarna kommer att bli de sämsta på över fyrtio år.

Bakgrund till statistiken

Naturresursinstitutets skördestatistik i juli grundar sig på de lokala ProAgria-centralernas experters bedömningar av sina regioner. Bedömningarna beskriver situationen den 13 juli. Visuella uppskattningar samt lokal sakkunskap ligger till grund för de kommunspecifika bedömningarna. Odlingsväxternas arealer grundar sig på uppgifter i landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem, som upprätthålls av Livsmedelsverket.

Följande skördestatistik, som beskriver läget den 24 augusti, publiceras 28.8.2020. Skördestatistiken utökas och preciseras den 24 november, då Naturresursinstitutet publicerar regionala skördeuppgifter utifrån skördeuppgifter från gårdarna.  

En tabell i anknytning till skördeprognoserna finns på webbplatsen för skördestatistik.

Prenumerera på Naturresursinstitutets statistik till din e-post – välj här!