Nyheter Skog

Enligt Naturresursinstitutets uppföljning håller sorkpopulationerna på att öka mot en topp i östra Finland och ställvis i nordligaste Lappland. I Mellersta Finland, Tavastland, södra och sydvästra Finland samt Skogs-Lappland är sorkpopulationerna små efter vintern. I Österbotten rasade sorkpopulationerna under vintern.

Sorkstammarna håller på att öka till topptäthet i östra Finland och nordligaste Lappland. I Mellersta Finland, Sydvästra Finland och Skogs-Lappland är stammarna små men kommer att börja öka. I västra Finland är sorkstammarna mycket små. Längst inne i Bottenviken finns det relativt mycket sorkar.

Sorkpopulationerna håller på att öka betydligt i Kajanaland, Savolax och Karelen. I dessa landskap påträffades under våren relativt mycket både åkersorkar och skogssorkar, och förökningssäsongen har kommit bra igång hos bägge arterna. Enligt beräkningarna nås populationstoppen i östra Finland hösten 2019.

Sorkstammarna ökade relativt mycket ifjol även i södra och sydvästra Finland och förväntades enligt prognoserna kulminera hösten 2019. I stället minskade sorkpopulationerna på många ställen under vintern. Det är osannolikt att populationerna i södra och sydvästra Finland kommer att öka till toppnivå till hösten.

I de mellersta delarna av Finland och i Birkaland är populationerna fortfarande små efter att ha nått toppen hösten 2017 och rasat 2018. Enligt förväntningarna kommer sorkpopulationerna att börja öka måttligt i år.

I Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten inföll sorktoppen hösten 2018. I stora delar av dessa landskap rasade sorkpopulationerna under vintern. Enligt förväntningarna kommer sorkstammarna att vara små i de västra delarna av landet fram till sommaren 2020.

I Norra Finland har sorkstammarna ökat långsamt. I Uleåborg med omnejd och längst inne i Bottenviken var sorkstammarna relativt stora i höstas, vilket avspeglades som lokala sorkskador i plantskogar och trädgårdar. I Uleåborgsregionen har sorkstammarna minskat betydligt under vintern, medan det fortfarande finns gott om sork i området Kemi-Torneå.

I största delen av Lappland och nordöstra Österbotten är sorkpopulationerna små efter minskningen de senaste åren, men det finns tydliga tecken på en förestående populationsökning. Därmed kan man förvänta sig att stammen ökar i sommar och når toppen hösten 2020. I nordvästra och norra Lappland fanns det gott om sorkar redan i höstas. I dessa områden har stammarna klarat sig relativt bra genom vintern, vilket förebådar en sorktopp i nordligaste Lappland i höst. Visserligen är det möjligt att toppen blir lägre än normalt, eftersom populationerna ställvis minskade något under senvåren.

Även fjällämmel observerades i april i fjällen i nordvästra Lappland och i Utsjoki. Under snösmältningen sågs emellertid inga rörliga individer, vilket är ett tecken på att stammen är ganska liten. På svenska sidan har det funnits mer lämlar och förhoppningsvis avspeglas detta också hos oss under sommaren. Någon stor populationsökning kan man ändå inte förvänta sig. Det är ändå möjligt att se enstaka lämlar i fjällen i sommar.

Ökad risk för skador och sorkfeber i östra Finland

Sorkskador har uppdagats under det smältande snötäcket i trakterna kring Uleåborg och Kemi. Sannolikt har sorkar gett sig på skogsträdsplantor även längre söderut i Österbotten. Det är inte nödvändigt att ersätta sorkskadade barrträdsplantor med nya genast i början av sommaren, eftersom till och med illa åtgångna unga plantor har god återhämtningsförmåga. Den slutliga plantdödligheten klarnar oftast först efter midsommar.

I östra Finland är risken för sorkskador stor vintern 2019–2020. Plantorna bör gärna planteras nu, så tidigt som möjligt under växtsäsongen, eller om möjligt först sommaren 2020, efter sorktoppen. Sorkarna äter hellre höstplanterade trädplantor än sommarplanterade. Det är viktigt att rensa bort gräset från planteringsytorna så väl som möjligt.

Stora stammar av skogssork, som speciellt i östra Finland i höst, ökar risken för att smittas av Puumalavirus, som orsakar sorkfeber. Risken är högre på senhösten då skogssorkarna söker sig till människoboningar. Viruset smittar människor via luftvägarna genom inhalering av damm som förorenats med saliv, urin eller avföring från skogssork. Därför är smittorisken störst i uthus där skogssorkarna kan ta sig in.