Nyheter Miljö, Skog

Enligt Naturresursinstitutets uppföljningar finns det stora variationer i antalet sorkar i olika delar av Finland. I Österbotten och västra delen av Mellersta Finland har sorkarna nått en populationstopp. I den zon som sträcker sig från Uleåborgsregionen till östra och sydöstra Finland kommer populationstoppen sannolikt att infalla om ett år. I sydvästra och norra Finland är sorkpopulationerna små.

I de österbottniska landskapen, med undantag av Norra Österbotten, finns det gott om både åkersork och skogssork. Populationstätheten har nått toppen, men sannolikt kommer antalet mullvadar att rasa under vintern. Hos arter med cyklisk populationsvariation minskar populationerna vanligen fram till hösten efter populationstoppen.

I sydvästra Finland, i största delen av Birkaland och i delar av Mellersta Finland är sorkpopulationerna för närvarande små. Förmodligen kommer de att öka något under reproduktionsperioden inkommande sommar. I de norra delarna av Birkaland och Satakunta påträffas för närvarande måttligt med sorkar, vilket indikerar en sorktopp på hösten 2022.

I den zon som sträcker sig från Uleåborgsregionen till Norra Karelen och längs östra riksgränsen till sydöstra Finland finns det måttligt med sork. Populationerna ökade under sommaren 2021 och ökningen förväntas fortsätta fram till hösten 2022.

I Södra och Norra Savolax finns det måttligt med sork, och populationerna är lika stora som under de senaste höstarna. Den dominerande arten i Savolax är för närvarande skogssork.

I de mellersta och södra delarna av Skogs-Lappland är sorkpopulationerna små och uppvisar en diffus variation. Under hösten påträffades skogssorkar ställvis i måttliga mängder och på andra ställen knappt alls. Populationerna av de värsta skadegörarna på plantbestånd, det vill säga åkersork och mellansork, var för det mesta små.

I fjällen i Nordvästra Lappland fanns det ont om sorkar i början av sommaren, men populationerna har ökat mot hösten. Enligt prognosen kommer den cykliska ökningen att fortsätta under sommaren 2022, och populationstoppen infaller 2023.

Största risken för angrepp på plantskog och sorkfeber i väst och öst

I Västra Finland kan det förekomma angrepp på plantskog med skogsträd under vintern. Skogsägarna uppmanas att överväga att teckna en skogsförsäkring för skador. Man kan förebygga angrepp på trädplantorna genom att använda stamskydd och trampa till snön runt plantorna samt med sorkfällor.

Skogssorkar förekommer ställvis rikligt i västra och östra Finland. Människan kan smittas av Puumalaviruset som orsakar sorkfeber via inhalering av damm som förorenats med saliv, urin eller avföring från skogssork. För att minimera smittorisken bör skogssorkar som påträffas i byggnader på hösten elimineras med sorkfällor.

Mer oregelbunden variation i sorkpopulationen

Sorkarna har en naturlig populationsvariation i regelbundna cykler om 3–4 år. Ofta har de cykliska variationerna samma rytm inom stora geografiska områden. Hittills har sorkcyklerna varit fleråriga och tydliga, särskilt i Västra Finland, Östra Finland och Fjäll-Lappland.

Ibland kan cyklerna utebli helt och hållet under flera år för att sedan uppstå igen. Utan cykliciteten varierar sorkpopulationerna endast efter årstiderna, så att det på våren finns mindre sork än på hösten efter reproduktionsperioden. De senaste åren har de regelbundna cykliska populationsvariationerna ersatts av årstidsvariationer även i inlandet. Till exempel i södra delen av Skogs-Lappland och i Savolax har sorkpopulationerna för det mesta varierat enligt årstid.