Nyheter Okategoriserade

Enligt Naturresursinstitutets övervakning håller sorkpopulationerna på att stärkas i norra, östra och södra Finland. I Österbotten har sorkcykeln nått populationstoppen.  I västra delen av Mellersta Finland och i delar av Birkaland har sorkpopulationerna rasat till låga siffror.

Foto: Erkki Oksanen, Luke.

Sorkpopulationerna ligger för närvarande på toppnivå i Österbotten samt i Södra och Mellersta Österbotten. På dessa områden är tätheterna av både åkersork och skogssork ställvis avsevärda. Sannolikt kommer sorkpopulationerna att börja minska redan under inkommande vinter.

Sorkpopulationerna ökar i Norra Österbotten, östra och södra Finland samt i nordvästra Lappland (mellangrå) och i områdena väntas en sorktopp 2019. I övriga Lappland väntas toppen infalla 2020. I Österbotten (mörkgrå) har sorkcykeln nått populationstoppen. I största delen av Mellersta Finland och Birkaland är populationerna små.

Sorkarna har ökat avsevärt i antal i östra och södra Finland (se karta). På dessa områden är förekomsten av skogssork, i söder även av större skogsmus, redan måttlig. En sorktopp väntas i slutet av 2019.

Även i norra Finland har sorkpopulationerna stärkts. I nordvästra Lappland är antalet sorkar redan så stort att toppen väntas infalla på hösten nästa år. Även fjällämmel har påträffats i nordvästra Lappland hösten 2018. Längre söderut i Lappland har sorkpopulationens tillväxt varit långsammare, och därför väntas sorktoppen infalla först hösten 2020 i största delen av Lappland.

I västra delen av Mellersta Finland och i östra Birkaland har sorkpopulationerna sjunkit till mycket låga tätheter efter toppen hösten 2017.

Ökad risk för skador och sorkfeber i västra Finland

Det finns risk för sorkskador på plantskog i västra Finland inkommande vinter. Åkersork angriper plantor av alla trädslag under snön, medan skogssork angriper delar av tall- och granplantor både under snön och i topparna av större plantor eller träd.

Sorkskador kan förebyggas med sorkfällor och stamskydd och genom att trampa ner snön runt plantorna. På sommaren före en sorktopp rekommenderas bekämpning av gräsväxt i plantskog. I områden med riklig förekomst av sork är det bäst att sätta plantorna så tidigt som möjligt på sommaren. Plantor som satts sent på hösten lockar nämligen till sig sork eftersom de har högre näringshalt.

Ökande populationer av skogssork medför även ökad risk för att smittas av Puumalavirus, som orsakar sorkfeber. Viruset smittar människor via luftvägarna genom inhalering av damm som förorenats med saliv, urin eller avföring från skogssork. Smittan sker vanligen i torra och dammiga utrymmen, till exempel vedlider, dit skogssorkarna söker sig om hösten. När man städar bort sorkens efterlämningar ska man undvika att röra upp damm.