Nyheter Miljö, Skog

Naturresursinstitutets uppföljningar visar att förekomsten av sork är liten i nästan hela Finland. I östra och södra Finland har populationerna minskat mycket kraftigt sedan toppnivåerna i populationstätheten förra hösten. I västra Finland förväntas antalet sorkar öka något till hösten. I mellersta Finland och i största delen av Lappland har sorkpopulationerna minskat under vintern.

En populationstopp i den fleråriga sorkcykeln inföll i landskapen Kajanaland, Savolax och Karelen samt i östra Finland hösten 2019. Särskilt i de ostligaste delarna av Finland var populationstätheten ställvis relativt hög. I de flesta av dessa områden minskade sorkpopulationerna mycket kraftigt i vintras, precis som väntat. För närvarande är förekomsten av sork i terrängen liten. I de sydvästligaste delarna av Finland finns det områden fläckvis där förekomsten av särskilt skogssork fortfarande är måttlig.

I mellersta Finland och i delar av Birkaland ökade sorkpopulationerna avsevärt under 2019, vilket indikerade att en sorktopp skulle infalla hösten 2020. Vid vårens fångst av sorkar var dock fångsten mycket liten i dessa områden. Det är uppenbart att den osedvanligt snöfattiga vintern i södra Finland har gjort att populationstillväxten har avbrutits. Det är osannolikt att tätheten ökar så att den når toppnivå hösten 2020.

I västra Finland, i landskapen i Österbotten, inföll bottennoteringen i sorkpopulationerna 2019. I dessa områden är sorkpopulationerna alltjämt mycket små, men populationerna förväntas öka under sommaren. I västra Finland varierar sorkpopulationerna i treårsperioder. Nästa sorktopp väntas med andra ord infalla hösten 2021.

I Skogs-Lappland och nordöstra Österbotten väntades en omfattande topp hösten 2020 utifrån provfångsten hösten 2019. Enligt Naturresursinstitutets färska fångstresultat har sorkpopulationerna, tvärtemot förväntningarna, dock minskat, till och med mycket kraftigt i omfattande skala. Hösten 2020 förväntas med andra ord ingen ny topp i dessa områden.

Vid den norra gränsen av barrskogszonen, i den zon som sträcker sig från Muonio till Enare, är förekomsten av sork alltjämt riklig på många ställen. I detta mer avgränsade område kommer eventuellt en sorktopp att infalla i höst. I södra Saariselkä förekom även småskaliga lämmeltåg i maj.

I Fjäll-Lappland inföll populationstoppen redan hösten 2019. Som väntat har populationerna i dessa områden minskat mycket kraftigt under vintern. I Fjäll-Lappland finns inget hopp om lämlar sommaren 2020.

Snöförhållandena i vintras var exceptionella i norra Finland. Vanligen förväntas snötäcket skydda sorkarna mot både kyla och rovdjur. Men det mycket tjocka snötäcket, den hårda skaren på vårvintern och den sena våren kan ha hindrat sorkarna från att utnyttja all sin föda, vilket har ökat dödligheten före snösmältningen.  Det tjocka snötäcket har uppenbarligen även haft en negativ inverkan på ugglornas häckning.

Särskilt i östra Finland och Skogs-Lappland finns det skäl att kontrollera plantskogen

Sorkförekomsten i vintras var tillräckligt stor för att det ska finnas risk för sorkangrepp på plantskog i östra Finland och Skogs-Lappland. På många håll har spår av sork upptäckts i såväl plantskog som trädgårdar.

I dessa områden rekommenderas skogsägare som har plantskog planterad under de senaste två–tre åren att kontrollera sin plantskog för sorkskador. Om sorkskador upptäcks rekommenderas skogsägarna att vänta med hjälpplantering till månadsskiftet juni–juli. Särskilt små granplantor återhämtar sig väl från sorkskador.

På grund av att den låga förekomsten av skogssork i stora delar av landet kommer risken för sorkfeber sannolikt att vara liten i höst och vinter i största delen av Finland. Trots detta är det bra att undvika dammrisk på ställen där det kan ha funnits skogssork. Puumalaviruset som orsakar sorkfeber sprids med skogssorkens urin och avföring. Människan utsätts för viruset via luftvägarna genom inhalering av damm.