Nyheter Miljö, Skog

Naturresursinstitutet (Luke) förutspår rätt svag granblomning i hela landet. Baserat på uppskattningen av antalet björkhängen är den förväntade björkblomningen rikligare än i fjol, men ändå svagare än genomsnittligt.

– Bakgrunden till den anspråkslösa gran- och björkblomningen är den kalla försommaren 2015, som inte gynnade bildningen av blomanlag. Förutsättningarna för att samla grankottar och fylla på de minskade frölagren är dåliga i år, berättar forskare Tatu Hokkanen på Luke.

Björkpollenmängderna förväntas orsaka symptom hos många allergiker, men ändå inte i samma utsträckning som på våren 2014, då det senast fanns rikligt med hängen (figur 1). På mera solexponerade ståndorter, såsom gårdsplaner, kan mängderna hängen i enstaka björkar vara betydligt större än i mer slutna bestånd.

Björkarna börjar vanligen blomma i början av maj, men pollen kan fjärrtransporteras till Finland redan tidigare. Uppskattningsvis cirka 10–15 procent av befolkningen i Finland är björkallergiker. Barrträdspollen orsakar vanligen inte allergisymptom.

Åren 2016 och 2017 blir dåliga fröår för granen

Fröskörden som granen fäller våren 2016 kommer att vara så gott som obefintlig i nästan hela landet. Endast i norra delen av Lappland påträffas grankottar i något större utsträckning, men på grund av den kalla sommaren 2015 har fröna inte mognat tillräckligt. Också i skärgården i Bottenviken och ställvis längs kusten är mängden kottar jämförelsevis större.

De frön som utvecklas vid blomningen i vår fälls till marken våren 2017. Fröskörden förutspås då bli rätt svag i hela landet (se prognoskartorna för gran: figur 2 och 3).

Tallen förutspås ge en riklig fröskörd våren 2016

Fröskörden som tallen fäller våren 2016 uppskattas bli riklig i sydöstra Finland och Kajanaland och på många håll i Österbotten. På övriga håll blir skörden genomsnittlig eller något över genomsnittet. I landets norra delar blev frönas grobarhet låg till följd av det kalla vädret, men i sommar verkar förutsättningarna för plantuppslag i fröträdsområdena bättre än genomsnittet i södra och mellersta Finland.

Våren 2017 kan vi vänta oss en genomsnittlig eller något svagare fröskörd för tallen. De största kottmängderna bildas antagligen i kustområdena.

Den preliminära fröskördsprognosen för våren 2018 innehåller fortfarande mycket osäkerhet för tallens del. De prognosmodeller för fröskörden som grundar sig på väderfaktorer förutspår en rätt svag skörd, medan vi enligt knoppanalyserna kan vänta oss rikligt med kottar i södra och mellersta Finland. Prognosen preciseras utifrån de blomnings- och kottobservationer som senare utförs i observationsbestånden för fröskörd (se prognoskartorna för tall: figur 4, 5 och 6).

Luke följer årligen upp blomningen och kottskörden för våra allmännaste trädslag i specifika observationsbestånd för fröskörd och dessutom utförs mikroskopiska knoppanalyser av barrträdens blomning. Den senaste prognosmetoden är prognosmodeller för fröskörd, som grundar sig på väderfaktorer. Uppföljningsresultaten, modellerna och prognoserna ger information som bland annat kan utnyttjas inom skogsföryngringen och fröförsörjningen.

Figur 1. Mängden hanhängen i observationsbestånden för fröskörd 1979–2016.
Figur 1. Mängden hanhängen i observationsbestånden för fröskörd 1979–2016.
Figur 2. Prognos för granens fröskörd för våren 2016 på basis av antalet kottar.
Figur 2. Prognos för granens fröskörd för våren 2016 på basis av antalet kottar.
Figur 3. Preliminär prognos för granens fröskörd för våren 2017 på basis av prognosmodeller och knoppanalyser.
Figur 3. Preliminär prognos för granens fröskörd för våren 2017 på basis av prognosmodeller och knoppanalyser.
Figur 4. Prognos för tallens fröskörd för våren 2016 på basis av antalet kottar.
Figur 4. Prognos för tallens fröskörd för våren 2016 på basis av antalet kottar.
Figur 5. Preliminär prognos för tallens fröskörd för våren 2017 på basis av prognosmodeller och antalet små kottar.
Figur 5. Preliminär prognos för tallens fröskörd för våren 2017 på basis av prognosmodeller och antalet små kottar.
Figur 6. Preliminär prognos för tallens fröskörd för våren 2018 på basis av prognosmodeller och knoppanalyser.
Figur 6. Preliminär prognos för tallens fröskörd för våren 2018 på basis av prognosmodeller och knoppanalyser.