Nyheter Fisk

Enligt dykinventering hösten 2021 var antalet leklaxar i Tana älvs biflöden ungefär dubbelt så stort som år 2020. Ökningen i lekbeståndet beror till stor del på laxfiskestoppet i Tana älvsystem och i Tanafjorden under fiskesäsongen 2021.

 Dykinventeringar av leklaxar som utfördes i tre av Tana älvs biflöden i Finland i början av september gav relativt likriktade resultat. I samtliga tre flöden uppvisade de lekande bestånden en tydlig ökning jämfört med bottennoteringen föregående år.

─ I försöksområdena i Njiljokka och Akujokka var lekbestånden ungefär två gånger och i Polmakelva tre gånger så stora som år 2020. I samtliga var bestånden ändå under långtidsmedelvärdet. De lekande bestånden består främst av grilse, det vill säga smålax som tillbringat ett år i havet, och antalet större laxar var exceptionellt litet, säger forskare Panu Orell på Naturresursinstitutet.

Laxfiskestoppet i Tanaområdet spelade en stor roll för ökningen av de lekande bestånden. Med normalt fiske i Tana älv och Tanafjorden, skulle lekbestånden i de inventerade biflödena ha varit 50 procent mindre och därmed mycket nära de dåliga resultaten från inventeringen 2020.

Antal leklaxar vid dykinventeringar i försöksområdena i Polmakelva, Njiljokka och Akujokka vattendrag 2003–2021. Längden på inventeringsområdet är 4 km i Polmakelva, 5 km i Njiljokka och 6 km i Akujokka.

– Utifrån resultaten står det klart att laxmängden som simmar upp i Tana fortfarande är mycket liten. Tack vare fiskestoppet var det ändå en större andel av de uppvandrande laxarna som klarade sig och kunde leka, säger Panu Orell.

I dykinventeringarna i Njiljokka, Akujokka och Polmakelva sågs inga tecken på puckellaxar som simmat upp i Tana i stora mängder. I försöksområdena hittades varken levande eller döda fiskar eller lekgropar efter puckellaxar.

Övriga inventeringsdata publiceras senare

Mängden uppvandrande laxar följs även upp aktivt i andra delar av Tana älvsystem. Resultaten av ekolodningarna i Tana älvs huvudfåra och av video- och ekolodsuppföljningarna i Vetsijoki, Utsjoki, Enare och Karasjokka älvar blir klara senare under hösten. Enligt preliminära uppskattningar har laxmängderna ökat tydligt även i dessa uppföljningar jämfört med föregående år. Lägesbilden liknar med andra ord status för Tana älvs biflöden.