Nyheter Jordbruk, Landsbygd, Statistik

År 2019 utnyttjade gårdarna i vårt land över 2 273 000 hektar jordbruksmark. Odlingsarealen har varit i stort sett oförändrad de senaste årtiondena, trots att antalet gårdar har minskat och är nu 46 800.

Spannmål blir foder och livsmedel

År 2019 uppgick spannmålsskörden till cirka fyra miljarder kilo, som bärgades från en areal på cirka en miljon hektar. Odlingsarealen är fördelad på 43 procent korn, 30 procent havre, 20 procent vete och fyra procent råg. De stora andelarna korn, havre och vete förklaras av vår nästan självförsörjande mjölk- och köttproduktion behöver fodersäd.

Den finländska livsmedelsindustrin förädlade cirka 440 miljoner kilo spannmål 2019. Denna mängd bestod till 51 procent av vete, 28 procent av havre och 19 procent av råg. I regel är vi självförsörjande i fråga om dessa spannmål som odlas för livsmedelsbruk och kan till och med exportera en del. Speciellt havre, både förädlad och oförädlad, används gärna i livsmedel även utomlands.

– De senaste årtiondena har vi i fråga om spannmålen varit minst självförsörjande på råg, men fjolårsskörden verkar ge oss 100 procent självförsörjning. År 2019 var såddarealen för råg den största på arton år, och de goda skördenivåerna gav den bästa bärgade skörden på nästan trettio år, säger överaktuarie Anneli Partala från Naturresursinstitutet.

Nästan hälften av åkerarealen är vall

Från största delen av vallodlingarna i Finland skördas ensilage som vinterfoder åt nötboskap, och en del av arealen används som betesmark under sommaren. En del av vallarealen består också av naturvårdsåkrar och trädesåkrar. Vallodlingsarealen på över 700 000 hektar är vid sidan av fodersäd grundvalen för djurhållningen i Finland.

Specialgrödorna potatis, ärta, åkerböna, kummin och sockerbeta

Trots att odlingsarealerna för många specialgrödor är relativt små, är de ändå viktiga produktionsgrödor – var och en på sitt vis. Potatisarealen på cirka 22 000 hektar räcker till för finländarnas konsumtion under normala år. Sockerbetan (11 000 ha) täcker ungefär en tredjedel av sockerkonsumtionen. Arealerna av ärta (14 000 ha) och åkerböna (18 000 ha) kan mycket väl öka, om vi i framtiden börjar använda dem för att ersätta importerat protein, det vill säga soja. Odlingsarealen för kummin har på drygt tio år ökat från nästan noll till 24 000 hektar, tack vare att det finns en exportmarknad för skörden.

Liten men produktiv areal trädgårdsväxter

Odlingsarealen för trädgårdsväxter är cirka 20 000 hektar, vilket motsvarar endast ungefär en procent av den totala åkerarealen. Trädgårdsproduktion omfattar många olika slags odlingar av grönsaker, bär och växthusväxter. Trots att vi inte är självförsörjande på alla trädgårdsprodukter, fanns det ändå gott om inhemska produkter på matborden i fjol.

Bakgrund till statistiken

Naturresursinstitutets statistik över utnyttjad jordbruksareal har preciserats för 2019.  I statistikdatabasen stat.luke.fi finns data om växternas odlingsarealer och antal gårdar per kommun och NTM-central 2013–2019. Databasen innehåller också uppgifter om de årliga odlingsarealerna i hela landet från och med 1920. Preliminära uppgifter om odlingsarealerna 2020 finns att tillgå i juni.