Nyheter Skog

Den globala ekonomiska tillväxten, den ökade efterfrågan på skogsprodukter och den inhemska skogssektorns investeringar stimulerar exporten av massa, sågat virke och kartong ytterligare. Avverkningen av massaved slår alla rekord, och ökad efterfrågan på inhemskt virke höjer rotpriserna, framgår av Naturresursinstitutets (Luke) konjunkturrapport för skogssektorn.

Osäkerheten om huruvida marknadens goda efterfrågan fortsätter föranleds av ev. genomförande av handelssanktioner, resultaten av Brexit-förhandlingarna samt spridningen av effekterna av Italiens skuldproblem och politiska kris till euro-området.

Foto: Skogsindustrin rf

Produktion och export av sågat virke ökar fortfarande

Exporten av sågat virke till Kina gick ner i början av året, men den förväntas hämta sig under slutet av året då kineserna har gjort slut på sina lager. Exporten till Japan och Nordafrika växer också. I Finland ökar efterfrågan på sågat virke en aning i och med att bostadsbyggandet ökar.

Produktionen av finskt sågat virke bedöms öka från förra årets 11,7 miljoner kubikmeter till 12,2 miljoner kubikmeter i år. Tack vare en god efterfrågan på marknaden förutspås även det genomsnittliga exportpriset för sågvirket stiga. Exportpriserna för sågat virke av furu ökar snabbare än exportpriserna för gran. Produktionen och exporten av plywood ökar också men exportens genomsnittspris stannar kvar på förra årets nivå.

Efterfrågan från Kina ökar exporten av massa och höjer priserna

Ökningen av världsmarknadspriset på massa har fortsatt i år tack vare efterfrågan på mjukpapper och kartong från Kina och övriga länder i Asien. Produktionen och exporten av finsk massa och kartong ökar som en följd av efterfrågan på exportmarknaderna och den växande kapaciteten i massafabrikerna.  Exportens genomsnittspriser stiger också.

Efterfrågan på tryck- och skrivpappersmarknaden har varit livlig, och priserna har stigit framförallt som en konsekvens av ökningen av priset på massa. Tidigare nedläggningar av pappersmaskiner påverkar också situationen i bakgrunden. Det blir dock ingen ändring i den långsiktiga trenden vad gäller efterfrågan på papper utan förbrukningen på Finlands huvudsakliga marknader i Europa sjunker fortfarande.  Produktionen och exporten av papper från Finland ligger i år efter förra årets siffror, men exportens genomsnittspris bedöms stiga något.

Avverkning av massaved till nya rekord, rotpriserna ökar

 Den växande produktionen av sågat virke, massa och kartong ökar skogsindustrins förbrukning av virke i år och avverkningen av massaved ökar från förra årets drygt 62 miljoner kubikmeter till över 64 miljoner kubikmeter.

Ökningen av efterfrågan på inhemskt virke höjer massavedens och timrets rotpriser med 3–6 procent. Virkesimporten bedöms öka till cirka nio miljoner kubikmeter från förra årets 8,2 miljoner kubikmeter. Användningen av skogsflis och dess genomsnittliga anläggningspris förväntas stiga något i år.

 

Skogssektorns centrala prognosvariabler 2016–2018p

Källor: Skogsindustrin rf och Tullen; prognoser Luke.

 

Genomsnittliga nominella rotpriser i privatskogarna 2016–2018p

Källor: Skogsindustrin rf och Luke (prognoser).

Utsikterna för skogssektorn 2019 bedöms i den konjunturöversikt som publiceras i oktober.

Ytterligare information:

Skogssektorns konjunkturrapport 2018 (på finska)

  • Ekonomisk utveckling
  • Träproduktindustrin
  • Massa- och pappersindustrin
  • Råvirkesmarknader
  • Bioenergimarknader