Nyheter Skog, Statistik

Mängden råvirke som förbrukades av skogsindustriföretag minskade fortfarande 2020. Den totala förbrukningen minskade från 2019 med sex procent till 67 miljoner kubikmeter. Inhemskt råvirke förädlades sju procent mindre än året innan. Mängden importerat råvirke höll sig nästan oförändrad. Hälften av råvirket användes inom cellulosaindustrin.

– År 2020 var ett exceptionellt år för skogsindustrin. De omfattande strejkerna i januari–mars minskade produktionen inom alla sektorer. Skogsindustrins utmaningar i anknytning till konkurrenskraft, strukturomvandlingen inom massa- och pappersindustrin och covid-19-pandemin påverkade även produktionen av skogsindustriprodukter och därigenom i mängden olika virkessortiment som förbrukades, konstaterar överaktuarie Tuomas Niinistö vid Naturresursinstitutet.

År 2020 förädlade skogsindustrin sammanlagt 67 miljoner kubikmeter råvirke. Detta var sex procent mindre än året innan. Förbrukningsrekordet för råvirke hittills, 76 miljoner kubikmeter, är från 2006.

Förbrukningen av importerad flis ökade, förbrukningen av övrigt virkessortiment minskade

Åtgången på inhemskt råvirke för produktion inom skogsindustrin var 57,3 miljoner kubikmeter, dvs sju procent mindre än 2019. Mängden av alla inhemska virkessortiment minskade. Den totala förbrukningen av importerat råvirke – 9,7 miljoner kubikmeter – minskade med en procent.

År 2020 importerades totalt 4,4 miljoner kubikmeter flis till Finland, varav skogsindustrin använde 2,6 miljoner kubikmeter. Dessutom förbrukades 0,2 miljoner kubikmeter importerat spån.

Baserat på skillnaden mellan den totala mängden importerad flis och mängden importerad flis som användes i skogsindustrins produktionsverksamhet kan det konstateras att 1,8 miljoner kubikmeter importerad flis användes för energiutvinning. Detta var 13 procent mer än 2019, säger Niinistö.

Cellulosaindustrin förädlade fortfarande nästan hälften av råvirket

Enligt Niinistö minskade användningen av råvirke inom de mest betydande branscherna av skogsindustrin år 2020 liksom året innan. Nästan hälften av råvirket, dvs. 32,5 miljoner kubikmeter, användes inom cellulosaindustrin, vilket var åtta procent mindre än 2019.

– Mängden råvirke som användes inom den mekaniska massaindustrin minskade med sju procent till sex miljoner kubikmeter. Relativt sett minskade användningen av råvirke mest, 10 procent, inom plywoodindustrin, fortsätter Niinistö.

Sågverksindustrin förbrukade råvirke tre procent mindre än året innan, totalt 25 miljoner kubikmeter. Sågverksindustrins andel av den totala råvirkesförbrukningen ökade dock med en procent.

Åtgången på skogsindustrins biprodukter och träavfall, främst sågflis och spån, för tillverkning av skogsindustriprodukter var 8,8 miljoner kubikmeter, vilket var nio procent mindre än året innan. Av detta gick tre fjärdedelar till cellulosaindustrin.

Mest träförädlingsindustri i Södra Karelen

En femtedel av råvirket, eller 13,5 miljoner kubikmeter, användes liksom året innan inom landskapet Södra Karelen. Näst mest råvirke förädlades i Kymmenedalen och Mellersta Finland, 7,4 miljoner kubikmeter i vardera regionen.

Om statistiken

Uppgifterna om skogsindustrins årliga virkesförbrukning grundar sig i huvudsak på material som Skogsindustrin rf samlar in av sina medlemsföretag. Naturresursinstitutet samlar in återstoden av uppgifterna direkt av företag som använder virke. Virkesförbrukningen vid små sågar har klarlagts ungefär vart tionde år genom en separat urvalsundersökning.