Nyheter Ekonomi, Miljö, Skog

Pandemin har ökat efterfrågan på vissa skogsindustriprodukter, såsom mjukpapper och förpackningsmaterial. Minskande efterfrågan på tryckpapper och arbetskonflikterna i början av året minskar dock produktions- och exportvolymerna för skogsindustriprodukter, framgår det av Naturresursinstitutets konjunkturmeddelande för skogssektorn.

En relevant osäkerhetsfaktor på marknaden för skogsindustrins slutprodukter är hur länge det tar innan coronapandemin är över och ekonomin normaliseras. Det råder även osäkerhet kring brexitförhandlingarnas slutresultat och den globala handelspolitiken. På längre sikt kan pandemin leda till förändrade konsumtionsvanor, vilket både ökar och minskar efterfrågan på olika skogsindustriprodukter.

Sågvirke producerades i mindre omfattning än året innan

Exporten av sågvirke till Kina är redan på väg att återhämta sig, medan exportvolymerna till Nordafrika och Europa har minskat. I Europa är efterfrågan på sågvirke svag eftersom byggandet har stannat av. Dessutom är utbudet av sågvirke stort och marknadspriserna låga på grund av att sågvirke förädlas av skadat virke i Mellaneuropa.

Strejken inom den mekaniska skogsindustrin i början av året återspeglas i hela årets sågningsmängder.

Produktionen av sågvirke i Finland bedöms minska till 10,3 miljoner kubikmeter i år. Snittpriset på exporterat sågvirke förutses sjunka med fyra procent jämfört med året innan.

Efterfrågan på björk- och granplywood är liten för industriell användning i Europa. Coronapandemin försämrar de redan svaga konjunkturutsikterna för plywood.  Finlands produktions- och exportvolymer för plywood kommer att vara klart mindre innevarande år.

Coronakrisen stärker brytningen inom den kemiska skogsindustrin

Pappersindustrins produktions- och exportvolymer förutses i år bli 15 procent mindre än året innan. Utöver strejkerna i början av året påverkar de planerade nedstängningarna av maskinerna produktionsvolymerna betydligt. Coronakrisen kan ha stora konsekvenser för pappersindustrin, eftersom konsumtionsvanorna väntas förändras och digitaliseringen accelereras. Detta stärker i sin tur den nedåtgående trenden för efterfrågan på tryckpapper.

Coronakrisens direkta konsekvenser för kartongindustrin har huvudsakligen ökat efterfrågan i Finland, men produktions- och exportolymerna blir mindre än året innan på grund av en ekonomisk recession och strejken i början av året. På längre sikt är utsikterna för kartongindustrin ljusa tack vare den växande e-handeln.

Peaken i efterfrågan på mjukpapper och kartong har för stunden ökat efterfrågan på pappersmassa, medan den kraftigt sjunkande efterfrågan på tryck- och skrivpapper påverkat på motsatt sätt. Efterfrågan på massa väntas minska i år jämfört med året innan och produktionen i Finland kommer också att minska betydligt. Snittpriset på exporterad massa blir betydligt mindre än året innan. Utsikterna för efterfrågan på massa är fortfarande goda på lång sikt.

Avverkningen av industrivirke minskar betydligt, rotpriset på timmer sjunker

De sjunkande produktionsvolymerna inom skogsindustrin och den ökande importen av rundvirke återspeglas i avverkningen av industrivirke. I år kommer avverkningen att minska med tio procent, till 56,5 miljoner kubikmeter.

Minskande produktionsvolymer av sågvirke och sjunkande exportpriser återspeglas i rotpriserna på grantimmer, som väntas minska med 3–4 procent. Rotpriserna på massaved väntas i år hålla nästan samma nivå som året innan, vilket beror på den relativt lilla minskningen i kartongproduktionen och det minskade utbudet av sågflis. Användningen av skogsflis ligger på samma nivå som året innan, men det genomsnittliga anläggningspriset väntas stiga något i år.

Utsikterna för skogssektorn 2020 analyseras i Skogsindustrins konjunkturöversikt som utkommer i oktober.

 

Bilden uppe på skärmen: Metsä Group.