Nyheter Vilt

Enligt triangelinventeringarna sommaren 2019 har skogshönsbestånden huvudsakligen fortsatt att öka, även om den regionala variationen är stor. Den återhämtning i populationstätheterna hos skogshöns som sågs vid inventeringen ifjol verkar ha fortsatt efter de tidigare dåliga åren.

I hela landet ökade de genomsnittliga populationstätheterna för orre och järpe med cirka 15 procent, medan populationstätheten för tjäder låg på samma nivå som ifjol. Dessutom lyckades tjäder, orre och järpe bra med häckningen i största delen av landet, med relativt höga andelar och antal ungfåglar, som visserligen inte nådde upp till fjolårssiffrorna.

Populationstätheten för ripa har också ökat i Skogs-Lappland och området Uleåborg–Kajanaland. I fjällområdena utförs så få triangelinventeringar att ripinventeringar utförs separat med fågelhundar. Resultaten från dessa inventeringar saknas ännu.

Populationstätheten för tjäder ökade i nästan hela norra Finland och i synnerhet i nordöstra Österbotten och östra Lappland. I Lappland börjar populationstätheterna närma sig rekordnivåer för de 31 år som inventeringar har gjorts. I Kust-Österbotten, Satakunta och Norra Savolax ökade populationstätheterna med cirka 50 procent i förhållande till femårsmedeltalet. I Kajanaland ökade tätheten något men stannade ändå under medeltalet sedan början av inventeringarna. Jämfört med ifjol minskade populationstätheterna i Norra Karelen och Sydöstra Finland samt i Egentliga Finland, där arten är fåtalig.

Orrbeståndet fortsatte att öka kraftigt i nästan hela landet, och de tätaste populationerna observerades inom ett brett bälte som sträcker sig från Kust-Österbotten och Norra Savolax till östra Österbotten. De största ökningarna jämfört med ifjol observerades i Norra Savolax och Södra Savolax där populationstätheten ökade med 60–80 procent. I Sydöstra Finland och de sydligaste delarna av landet minskade populationstätheterna för orre och låg under långtidsmedeltalet.

Ökningen i populationstätheterna för järpe närmar sig på sina ställen alla tiders toppnivåer i inventeringarna. Den kraftigaste ökningen observerades i mellersta Finland och i området Uleåborg-Kajana. I hela Södra Finland var populationstätheterna enligt inventeringarna relativt höga i sommar, med de tätaste populationerna i Norra Savolax och Norra Karelen. Undantaget var Sydöstra Finland, där populationstätheten enligt beräkningarna var cirka en fjärdedel mindre i år än ifjol och lägst sedan början av triangelinventeringarna.

Populationstätheten för ripa närmar sig medeltalet sedan början av triangelinventeringarna för Skogs-Lappland och Uleåborg–Kajanaland. I vissa områden i östra Lappland och Övre Lappland inventerades till och med rätt så höga populationstätheter i sommar, men på grund av antalet inventerade trianglar är litet är det svårt att göra en tillförlitlig bedömning. Dessutom observeras ripa på några trianglar i Österbotten, efter flera år med noll observationer.

I sommar har vädret för det mesta gynnat häckningen för skogshöns. I juni låg temperaturen kring långtidsmedelvärdena och endast i landets södra och östra delar var det varmare än normalt. Slutet av juni och början av juli, som är en kritisk period för skogshönskycklingarna, var regnfattigare än normalt och det inträffade just inga kalla perioder, vilket bidrog till kycklingarnas överlevnad. Under första halvan av juli var det svalt i hela landet, tills högsommarvärmen nådde Finland i slutet av månaden.

Ett stort antal frivilliga deltog i sommarinventeringarna på vilttrianglarna även i år. Naturresursinstitutet tackar deltagarna för deras värdefulla insats!