Nyheter Klimat, Miljö, Skog

Klimatpolitiken skulle kunna effektiviseras genom prissättning av skogarnas kolflöden. I en färsk rapport i Metsätieteen aikakauskirja rekommenderar forskare vid Naturresursinstitutet (Luke) och Finlands miljöcentral (SYKE) ekonomiska incitament för att styra mot mer klimatanpassad odling och användning av skogen.

Skogarna är en källa till välmåga bland annat genom virkesproduktion, rekreation och naturskydd. Med hjälp av skogarna är det även möjligt att mildra klimatförändringarna. Det är naturligt att sträva efter att anpassa klimatpolitiken till andra användningssätt så att hälsoeffekterna som skogen producerar blir så stora som möjligt.

– En ändamålsenlig klimatpolitik stärker skogarnas klimatnyttor genom att balansera dem med övriga skogsanvändningsändamål, konstaterar Lukes professor Jussi Uusivuori.

Klimatpolitiken skulle kunna effektiviseras genom prissättning av skogarnas kolflöden

Man har lyckats skapa styrningsmetoder för industrin och energiproduktionen, som uppmuntrar till minskning av utsläppen. Exempel på dessa är kolskatter och utsläppshandeln. Motsvarande styrning genom prissättning av kolflöden har ännu inte utökats till skogarna och träanvändningen.

Enligt Lukes forskare Jani Laturi skulle prissättningen av skogarnas och träprodukternas kolflöden också skapa incitament för att uppmärksamma klimateffekterna även från dessa.

– Skogarnas kolreserver vore trevliga att utöka i de delar där det är ekonomiskt lönsamt. Prissättning av skogarnas kolflöden skulle minska de klimatpolitiska kostnaderna – utan att kompromissa med målsättningarna, betonar Jani Laturi.

Klimat-styrning även för skogsägare och konsumenter

Skogsägarna beslutar om skogsvården och konsumenterna om träanvändningen. Dessa beslut kan påverkas genom incitament. Om skogsägaren fick ersättning för det kol som lagras i skogen skulle det löna sig för honom att anpassa sin skogsanvändning, eftersom han skulle förbättra avkastningen från sin skog genom att beakta klimateffekterna.

Användningen och förbrukningen av träprodukter skulle kunna styras på samma sätt, så att klimateffekterna skulle beaktas. På så sätt skulle förbrukningen av träprodukter främjas, och långsiktigt hållbara träprodukter skulle få mer stimulans än kortsiktigt hållbara produkter. Systemet skull styra träanvändningen i en mer klimatvänlig riktning.

Skogarnas totala potential borde utnyttjas i klimatpolitiken

En klimatpolitik som är riktad på rätt sätt skulle främja en kostnadseffektiv användning av skogarna och minskningen av klimatförändringarna. Samtidigt skulle det eliminera behovet av att tillämpa t.ex. olika hållbarhetskriterier som stöder nuvarande system med delvis konstgjorda styrningsmetoder.

– I den nuvarande internationella klimatpolitiken finns konstruktioner som kan leda till att staternas stimulansåtgärder hamnar i system som stöder gapen. En sådan är bland annat det tak som satts för nyttjandet av gap som överstiger referensnivån inom skogsbruket. Därför är det viktigt att vid kommande klimatförhandlingar sträva efter att eliminera de begränsningar som hindrar nyttjandet av skogarnas fulla potential för dämpning av klimatförändringarna, säger forskare Jussi Lintunen från Luke.

Lukes och SYKEs forskare, Jussi Lintunen, Jussi Uusivuori, Jani Laturi, Johanna Pohjola och Aapo Rautiainen har samlat ihop granskade resultat från flera av sina publicerade vetenskapliga artiklar gällande skogarnas klimatpolitik. Rapporten finns att läsa på finska i den nyligen publicerade Metsätieteen aikakauskirja.