Nyheter Landsbygd, Miljö, Skog

Vindkraft, rovdjur och gruvor har blivit omtvistade miljöfrågor under de senaste tio åren. Meningsskiljaktigheter i fråga om användningen av skogar har däremot varit vanliga alltsedan 1960-talet fram till dags dato. Detta framgår av en undersökning som Naturresursinstitutet (Luke) har gjort, där man utredde olika myndigheters, naturanvändares och naturentusiasters synpunkter på miljökonflikterna.

Hos svarspersonerna i undersökningen var det konflikterna om vattenkraften på 1960-talet som hade etsat sig starkast fast i minnet. Frågor gällande användningen av skogar har också varit föremål för konflikter i långa tider. På 1970-talet var det skogsfrågorna som vid sidan av planläggningen gav upphov till de största konflikterna. Därefter har planläggningen – och under de senaste årtiondena även naturskyddet rent generellt – blivit de mest omtvistade frågorna.

– Sedan 2000-talet hör även rovdjurs- och gruvfrågan till de mest omtvistade frågorna, säger Seija Tuulentie, specialforskare på Luke.

Konflikter om planläggningen och effekterna av turismen har ökat

Planläggningstvister är mångfacetterade och det faktum att de har ökat kan tolkas som en följd av en allt mer intensiv markanvändning i stads- och tätortsmiljö och en allt kraftigare urbanisering.

Den senaste och snabbast ökande tvistefrågan är vindkraften, som blev ett separat tema först på 2000-talet. Av 2010-talets tvistefrågor är vindkraften den femte vanligaste. Av de övriga energikällorna är det vattenkraften som orsakat mest meningsskiljaktigheter. Även torvproduktionen har varit en kontroversiell fråga särskilt på 2000-talet. Kontroverserna kring turismen har också ökat den senaste tiden.

– Av kontroverserna mellan olika branscher betonades i vår undersökning bland annat gruvbranschens förhållande till turismen och rekreationsbruket samt rennäringen. Vindkraftsprojekt i sin tur är kontroversiella med hänsyn till boendet, säger Tuulentie.

Delade åsikter om vindkraften bland olika aktörer

Bland de olika aktörsgruppernas representanter gav naturvårdarna och NTM-centralernas representanter ganska enhetliga svar. Liknande överensstämmelse fanns även i svaren från representanterna för skogsbruket vid Forststyrelsen samt skogsvårdsföreningarna. Åsikterna om vindkraften var dock delade såväl bland naturvårdarna som inom skogsbranschen. Representanterna för naturskyddsdistrikten ansåg att vindkraften är en mycket kontroversiell bransch, medan de lokala föreningarna ansåg att konflikterna är små.

Skillnader i informationen ansågs vara betydande orsaker till konflikterna. I dag finns det mycket tillgänglig information om användningen av miljön och miljösituationen, men olika parter kan besitta mycket olika information. Det blir också allt mer krävande att sålla bland informationen och sätta sig in i den. Samma information kan även leda till olika reaktioner och åtgärder.

I stället för djupa principiella konflikter som väcker miljömedvetenheten betonas nu i allt högre grad lokala konflikter. Till dessa hör bland annat meningsskiljaktigheter om vindkraftsparkers placering och kompletteringsbyggande som hotar skogar i stadsmiljö.

Publikation: Pettersson & al. (2017) Ympäristökonfliktit Suomessa: Mistä on kiistelty ja miksi? Terra 2/2017