Nyheter Fisk

Naturresursinstitutet har studerat trenderna i tillväxten hos vandringssik och havssik utifrån fångstprover från Bottniska viken 1998–2014. Enligt analyserna fanns det skillnader i tillväxttrender hos små och stora fiskar. Det har skett betydande förändringar i tillväxten i sikbestånden i Bottniska viken.

Den nyligen publicerade studien baserar sig på fångstprover från kommersiella fiskares sikfångster 1998–2014. Proverna analyserades på förändringarna i tillväxten och åldersstrukturen hos de två formerna av sik.

Siken hör till de mest värdefulla arterna för det kommersiella kustfisket. I Bottniska viken förekommer huvudsakligen två former av sik, nämligen vandringssik och havslekande sik. Största delen av sikfångsten består numera av vandringssik. Havslekande sik, som inte blir lika stor som vandringssiken i norra Bottniska viken, fiskas speciellt under hösten för sin rom.

Urvalsfaktorer påverkar tillväxten hos sik

Tillväxten hos sik beror mest på havsområdet. De sikar som fångats i Bottenhavet är i genomsnitt större än sikarna i Bottenviken. Hela sikbeståndet i Bottniska viken har genomgått en förändring, vilket avspeglas i att yngre vandringssikar numera är större och äldre sikar är mindre. Däremot är äldre havslekande sikar (över 6 år) numera större. Skillnaderna i trenden för tillväxten hos små och stora fiskar beror sannolikt på selektiv nätfångst med uttag enligt storlek.

– Tillväxten har försvagats mest hos snabbväxande gammal vandringssik. Att tillväxten hos ung vandringssik och långsamt växande sik, som havslekande sik, har blivit snabbare år för år har kopplats till de allt högre sommartemperaturerna, säger forskare Irma Kallio-Nyberg från Naturresursinstitutet.

Skillnaden i tillväxten hos honor och hanar av vandringssik

Hos vandringssik har honorna och hanarna naturligt olika tillväxttakt.

– Unga 4-åriga hanar växer snabbt, medan honorna växer snabbt som äldre och passerar hanarna i storlek, säger Irma Kallio-Nyberg.

Den selektiva fångsten riktas kraftigast på de snabbväxande äldre honorna. Det leder till att de sikar som leker är mest vandringssikar som blir könsmogna som unga och små. Under den studerade tidsperioden sjönk genomsnittsåldern hos de fångade vandringssikarna med ungefär sex månader, beroende på fångstområde och kön.

Åldern hos fångade vandringssikar har sjunkit

I Bottniska viken fiskas sik huvudsakligen med nät. Åldern hos fångade vandringssikar har sjunkit under den studerade tidsperioden.

– Att de lekande fiskarna, speciellt honorna, är yngre och mindre kan ha en inverkan på förökningskapaciteten hos bestånden, eftersom honans romproduktion beror på hur stor fisken är. Å andra sidan utgörs en stor del av fångsten av utsatt vandringssik och siken förökar sig framgångsrikt på naturlig vät endast i några älvar längs finska kusten, säger Kallio-Nyberg.

Fisket längs kusten och förändringarna i sikarnas storlek påverkar också storleksfördelningen i fångsten av avelsfiskar. Vid avelsfiske i byggda älvar tas upp fisk för att klämma dem på rom som sedan används för yngelodling. Regleringen av maskstorleken i nät genom sikförordningen som trädde i kraft i slutet av 2013 har sannolikt resulterat i att medelstorleken av sikarna har ökat, men detta kan analyseras närmare i material som samlats in efter den period som var föremål för studien.

Studien gjordes för projektet SmartSea med medfinansiering från Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi.