Nyheter Jordbruk, Trädgård

Naturresursinstitutets undersökningar visar att de finländska humlebestånden är internationellt sett relativt unika. En del av dem är även intressanta för ölbryggning. Det långsiktiga målet är att välja ut humlebestånd med möjligast goda egenskaper för odling och ölbryggning.

Humlebestånden hittades genom växtefterlysning med hjälp av vilken man samlade in information om humlearter som har funnits i Finland under en längre tid. Över 1 300 anmälningar lämnades in under 2014–2018. På basis av dessa uppmanades medborgare att lämna in löv- och kottprover för analys. Målet är att undersöka tusen humlearter.

Foto: Lidija Bitz

Den unika inhemska humlen

Naturresursinstitutet har utrett den inhemska humlens mångformighet och samtidigt säkerställt att de humlebestånden som undersöks ytterligare har unika arvsanlag. Den finländska humlen har anpassat sig väl till vårt klimat: växterna blommar i tid för att producera skörd.

– Av de 600 humlebestånd som hittills har undersökts var 260 tämligen unika internationellt sett. Detta har kommit som en stor överraskning för det internationella forskarsamfundet, berättar specialforskare Lidija Bitz.

De finländska humlebeståndens lämplighet för ölbryggning har också utretts. De kemiska föreningarna i medborgarnas kottprover har analyserats med sikte på ölbryggning.

– Humlebestånd som är intressanta för ölbryggning har identifierats bland proverna. En del av dessa påminner till sin aromprofil om existerande kommersiella sorter, bedömer forskare Juha-Matti Pihlava.

Endast de härdigaste kvalificerar sig

Av de humlearter som undersöktes har 26 valts ut för ytterligare undersökningar. Av dessa kunde 21 humlebestånd samlas in för sanering och förökning. Sanering är nödvändig eftersom humle är känslig för växtsjukdomar.

– De humlearter som nu får värmebehandling visar redan en god tillväxt. Innan humlearterna mikroförökas för försöksodling ska de ännu genomgå virustester, berättar forskare Jaana Laamanen glatt.

Förhoppningsvis säljs dessa stammar på plantskolor och odlas på åkrar inom några år. Ännu förutsätts testbrygging av öl och försöksodling.

Inhemsk humle intresserar odlare och bryggerier

Naturresursinstitutet har även kartlagt odlarnas erfarenheter av humleodling samt bryggeriernas synpunkter på humlens attraktionskraft inom bryggeribranschen.

I Finland odlas humle fortfarande i mycket liten skala. Odlingsarealen var mindre än ett hektar 2016. Branschen tredubblades dock 2017 och fortsatte att växa 2018.

Av de 29 bryggerier som svarade på Naturresursinstitutets enkät för bryggerier uppgav ungefär hälften sig vara beredda att köpa inhemsk aromhumle för sin produktion och att ingå inköpsavtal, om sådana fanns tillgängliga.

– Konkurrensen är hård i den snabbväxande mikrobryggerisektorn. Man strävar efter konkurrenskraft genom specialisering. Även i utkanterna av maltsädens odlingsområden, i Norra Karelen och Norra Österbotten, har mikrobryggeriverksamhet inletts. I synnerhet i dessa områden ses inhemsk, nordlig humle som en möjlighet till profilering med hjälp av lokala råvaror och aromer, konstaterar specialforskare Susanne Heiska.

Läs också