Nyheter Skog, Statistik

Skogsägarnas rotprisinkomster uppgick till 2 307 miljoner euro 2019. Inkomsterna sjönk från toppåret 2019 reellt med 16 procent till samma nivå som 2017. Även jämfört med medelvärdet för de föregående fem åren låg inkomsterna på samma nivå, framgår det av Naturresursinstitutets statistik över rotprisinkomster.

Privata skogsägare, sammanslutningar och andra företag än de som i huvudsak bedriver virkesproduktion fick merparten av inkomsterna, 2 007 miljoner euro. De egentliga privata skogsägarnas andel av detta var cirka 90 procent. Inkomsterna för skogsindustrin och för staten, i huvudsak från skogar som förvaltas av Forststyrelsen, uppgick till totalt 300 miljoner euro. Andelen rotprisinkomster från timmer sjönk jämfört med året innan med 3 procentenheter till 66 procent. Gran är alltjämt det viktigaste trädslaget med en andel på 44 procent, även om dess andel av inkomsterna sjönk med 2 procentenheter.

Den största bidragande orsaken till att inkomsterna minskade var nedgången i avverkningsvolymerna av timmer och i rotpriserna på timmer. Avverkningarna av timmer minskade 12 procent och av massaved med 4 procent 2019. Rotpriserna på barrtimmer sjönk reellt med närmare 8 procent och rotpriserna på massaved låg på nästan samma nivå som året innan.

– Även om inkomsterna minskade jämfört med året innan och den fyra år långa uppgången fick ett slut var detta inget dåligt år. Jämfört med medelvärdet för de föregående tio åren var inkomsterna 10 procent högre, säger Esa Uotila, forskare vid Naturresursinstitutet.

Alltjämt högst inkomster i Savolax och Mellersta Finland

Sex landskap, Södra Savolax, Mellersta Finland, Norra Savolax, Norra Österbotten, Birkaland, och Norra Karelen, skiljer sig från de övriga landskapen i fråga om storleken på rotprisinkomsterna. I dessa landskap genererades klart över hälften av inkomsterna. Inkomsterna sjönk mest landskapen Södra Savolax (-25 %) och Kymmenedalen (-22 %) men i de massavedsdominerade landskapen i norra Finland var nedgången klart mindre än genomsnittet.

Rotprisinkomsterna som en del av nationalräkenskaperna

Bruttorotprisinkomsterna erhålls genom att multiplicera avverkningsvolymerna med rotpriserna. Utöver inkomster från virkesförsäljning räknas även värdet på husbehovsvirke som inkomster för skogsägare. Statistiken över bruttorotprisinkomster används bland annat i beräkningen av nationalräkenskaperna och som bakgrundsinformation vid beslutsfattande inom skogssektorn. I Naturresursinstitutets statistikdatabas (stat.luke.fi/) finns statistik över rotprisinkomster från och med 1990. Inkomsterna presenteras enligt platsen där de uppkommit.