Nyheter Skog

Den första riksskogstaxeringen startade är 1921. Bakom arbetet låg en oro om tillståndet i skogarna i vårt land och trädtillgångarnas tillräcklighet. Sedermera har statistiken som riksskogstaxeringen sammanställt om skogar visat sig vara så värdefull att inventeringar har upprepats ungefär vart tionde år. För närvarande pågår den trettonde. Riksskogstaxeringen.

Den första riksskogstaxeringen var avsedd för att fastställa tillståndet i trädtillgångarna och virkesförrådets tillväxt samt det skogsvårdsmässiga tillståndet.

– Ur dagens skogsvårdsperspektiv var det datainnehåll som observerades i terrängen begränsat. Nuförtiden observeras över 100 olika variabler vid varje provtagningspunkt i terrängen för att beskriva skogsnaturen på ett mångsidigt sätt, säger ledande forskare Kari T. Korhonen vid Naturresursinstitutet (Luke).

Riksskogstaxeringen är främst en inventering av skogsresurserna och virkesförrådets tillväxt, men framtagningen av data har utvidgats enligt samhälleliga informationsbehov. Utvidgningen börjades på 1980-talet, då det fanns en rädsla för skogsskador som orsakas av luftföroreningar. På 1990-talet inkluderades mångfalden, såsom mätningen av murknande träd, i taxeringen. 2000-talet förde med sig frågor kring klimatförändringen såsom förändrad markanvändning och skogarnas kolförråd.

Enligt Korhonen är planeringen av den nationella skogspolitiken det viktigaste användningsändamålet för information som riksskogstaxeringen tar fram och samtidigt grunden för riksskogstaxeringen. Utifrån uppgifter från riksskogstaxeringen har skogsprogram utarbetats i Finland för att öka virkesproduktionen och i sinom tid har även Världsbanken beviljat finansiering för genomförandet av dessa program.

Jubileumsåret öppnar många perspektiv till riksskogstaxeringen

Jubileumsåret firas i arbetet, fältperioden börjar i maj och slutar i oktober. Beräkningen och rapporteringen av resultat av de nyaste mätningarna samt servicen av kunder som behöver information om skogsresurser utförs som inomhusarbete.

Utvecklingen är kontinuerlig, för närvarande pågår införandet av ett nytt datahanteringssystem och förnyandet av datainsamlingssystemet är på kommande.

− I forskningsprojekt tas metoder fram för en allt effektivare användning av material från fjärranalyser och för att analysera tillförlitligheten i de skogsresurskartor som grundar sig på detta material, säger professor Annika Kangas.

Under jubileumsåret är det möjligt att ta del av riksskogstaxeringens verksamhet och resultat bland annat genom material som publiceras i blogginlägg och i sociala medier (#VMI100), med teman som:

  • Vilken betydelse och vilka användningsändamål har den skogsinformation som riksskogstaxeringen producerar?
  • Hur och i vilka scenariokalkyler används den information som riksskogstaxeringen producerat?
  • Vad innehåller tidsserien som riksskogstaxeringen producerat om seklet och vilken betydelse och vilka användningsändamål har den långa tidsserien?
  • Hur har riksskogstaxeringen under olika tider gett information för bedömningen av hållbarheten inom skogsbruk?
  • Hur har riksskogstaxeringen under tidernas lopp förändrats från analog till digital?
  • Riksskogstaxeringen är nu och i framtiden mer aktuell än tidigare?

Intressentevenemang för finländska och utländska samarbetspartner är också på kommande. Genomförandet av evenemangen framskrider inom de ramar som coronaläget möjliggör.

Berättelser och nyheter om jubileumsåret kan följas till exempel i sociala medier #VMI100.