Nyheter Skog, Statistik

Resultaten av den elfte inventeringen av skogarna i Finland är klara. Enligt de nyaste mätningarna är skogsbeståndet 2,4 miljarder kubikmeter och den årliga tillväxten 105,5 miljoner kubikmeter. Skogarnas åldersstruktur och totala bestånd möjliggör en god tillväxtnivå. Jämfört med den föregående inventeringen har skogarna blivit äldre – fler unga gallringsskogar har gått in i äldre utvecklingsstadier än det har uppstått unga skogar till följd av avverkning under de senaste åren.

Volym av död ved, som är viktigt med tanke på skogarnas mångfald, har ökat i södra Finland, medan verkar ha minskat i norra Finland under de senaste drygt 10 åren. Död ved har estimerats sedan slutet av 1990-talet, då bevarandet av skogarnas mångfald blev ett mål för skogsvården. Mängden döda träd som åtminstone kan användas som bränsle har dock följts upp i Finland sedan 1920-talet. Dess mängd är i dag större i både södra och norra Finland än på 1960-talet då döda träd bärgades mycket effektivt.

Mängden hållbart gagnvirke och energived ökar

Den största hållbara beräknade avverkningsvolymen för gagnvirke och energived i skogsmark tillgänglig för träproduktion är för närvarande ca 81 miljoner kubikmeter om året. Siffran väntas överskrida 86 miljoner kubikmeter om året redan för perioden 2021–30. Målet i den nationella skogsstrategin på 80 miljoner kubikmeters avverkningsvolym av stammved år 2025 är alltså hållbart med tanke på träproduktionen.

Under åren 2011–13 använde skogsindustrin i genomsnitt 53 miljoner kubikmeter inhemskt gagnvirke, dvs. råvirke som uppfyller kriterierna för timmer och massaved. Förverkligandet av nya massafabriksplanerna skulle öka användningen av barrträ med upp till 14 miljoner kubikmeter om året fram till år 2025. Enligt Naturresursinstitutets beräkningar kan avverkningarna i Finland ökas enligt efterfrågan, men i södra Finland skulle en ansenlig del av ökningen av mängden barrfiber vara granmassaved. För att mätta efterfrågan på tallmassaved måste man förbereda sig på att avverka även mera talltimmer i skogarna.

Målet för användning av 13,5 miljoner kubikmeter skogsflis inom värme- och energiproduktionen fram till år 2020 kan uppnås tillsammans med den ökande användningen av gagnvirke, om ca hälften av energiveden bärgas som avverkningsrester och stubbar.

 

Bilagor (Uppgifter om Finlands skogsresurser och Uppskattning av den största hållbara skogsavverkningen för åren 2011–2040, mn m³/år)