Nyheter Ekonomi, Statistik, Vilt

Den totala produktionen av renkött ökade under renskötselåret 2015–2016, men lönsamheten var sämre än året innan. Företagarinkomsten minskade med en fjärdedel till 12 600 euro per företag. Lönsamhetskoefficienten var 0,54, vilket innebär att rennäringsföretagare fick en timlön på 8,4 euro och 2,7 procent i ränta på eget kapital i genomsnitt.

Jouko Kumpula, Luke

Producentpriset på renkött var 10,2 euro per kilo i genomsnitt. Renkött producerades omkring en procent mer än föregående år (2,0 miljoner kilo). Företagens försäljningsintäkter för renkött var 24 100 euro per företag. Dessutom inflöt nästan lika mycket andra intäkter, såsom arbetsersättningar från renbeteslag, understöd och skadeersättningar. Stödets andel av totalavkastningen utgjorde utan investeringsstöd 13,6 procent, medan det inom lantbruksföretag i Lappland utgör 41 procent.

Endast en del av utkomsten kommer från köttproduktion

Utöver intäkter från renköttsproduktion ger turism, vidareförädling av renkött, hantverk och också lantbruk, skogsbruk och lönearbete intäkter för rennäringsföretagare. Resultaten från lönsamhetsbokföringen visar endast den ekonomiska utvecklingen inom renköttsproduktionen.

– Slaktvolymen och försäljningspriset på kött påverkar renköttsproduktionens lönsamhet mest. Med hjälp av direktförsäljning har man kunnat höja medelpriset, säger forskare Jukka Tauriainen från Naturresursinstitutet.

De kostnader som produktionen förorsakade under räkenskapsåret 2015–2016 var i genomsnitt 50 400 euro per företag, vilket är drygt 5 procent mer än året innan. Så gott som alla kostnadsposter ökade, men relativt sett ökade utfodringskostnaderna mest. Utfodringskostnaderna varierar årligen med förhållandena på betesmarkerna under vintern.

Lönsamheten försämrades inom hela renskötselområdet

År 2014–2015 var lönsamheten högst inom alla renskötselområden under 2000-talet. Följande år sjönk lönsamheten relativt sätt mer inom det särskilda renskötselområdet än inom det övriga det renskötselområdet. Inom det särskilda renskötselområdet nådde företagarna 62 procent och inom det övriga renskötselområdet 34 procent av de ersättningar som satts som mål för eget arbete och det egna kapitalet.

Variationerna mellan företagen var stora. I gruppen av mest framgångsrika företag var företagarinkomsten 26 700 euro i genomsnitt, medan den i den svagaste gruppen var 700 euro per företag. De bästa företagen har större renboskap, slaktintäkterna per livren är bättre, en större del av intäkterna kommer från direktförsäljning och produktionskostnaderna är mindre än bland de svagt lönsamma företagen. En större del av företagen i det norra området hör till den mest lönsamma gruppen än i det södra renskötselområdet.

Resultaten avgiftsfritt i webbtjänsten

Resultaten av renskötselns lönsamhetsuppföljning publiceras i Naturresursinstitutets portal Ekonomidoktorn https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/ekonomidoktorn. I tjänsten kan användaren bläddra bland färdigt uträknade tabelleringar eller själv välja regioner och storlekar på företag vilkas resultat man vill kontrollera. Resultaten och prognoserna bygger på Naturresursinstitutets (Luke) lönsamhetsbokföringsmaterial för rennäringen, som består av årliga uppgifter från 75 renskötselföretag med fler än 80 livrenar.