Nyheter Jordbruk, Statistik

Under föregående år producerades cirka 398 miljoner kilo kött vilket är en dryg procent mindre än 2016. Produktionen av fjäderfäkött fortsatte att växa under det att nöt- och svinköttsproduktionen minskade. Det producerades också mindre mjölk än föregående år, under det att äggproduktionen ökade.

Uppgifterna bygger på Naturresursinstitutets (Luke) statistik.

Mjölkproduktionen minskade men produktionen av ekologisk mjölk ökade

Det producerades knappt 2 336 miljoner liter mjölk i fjol, vilket är en procent mindre än 2016. Mjölkproduktionen minskade med tre procent under årets första hälft och ökade med en procent under den andra hälften. Anpassningsstödet för mjölkproduktionen som under början av året betalades till gårdar som minskade produktionen påverkade minskningen av mjölkproduktionen.

Produktionen av ekologisk mjölk fortsatte att öka. Det producerades drygt 62 miljoner liter ekologisk mjölk vilket är 14 procent mer än under året innan. Den ekologiska produktionens andel av mjölkproduktionen var knappa tre procent.

Antalet mjölkgårdar minskade under året med sju procent, det vill säga cirka 500 gårdar slutade med mjölkproduktion. Vid årets slut fanns 6 810 mjölkgårdar. Även antalet mjölkkor minskade och var i december cirka 270 600. Medelavkastningen för mjölkkor steg till drygt 8 500 liter.

Något mer ägg än året innan

I fjol producerades cirka 73,5 miljoner ägg vilket är en procent mer än 2016. Produktionen ökade med fyra procent under den första halvan av året och minskade med en procent under den andra halvan. Mängden ägg som producerades i hönserier med inredda burar minskade med tre procent. Mängden ägg som producerades i hönserier med frigång ökade med åtta procent och i ekologiska hönserier med 16 procent.

Av äggen producerades 60 procent i inredda burar, 34 procent i frigående drift och 6 procent i ekologisk produktion. För tio år sedan var motsvarande siffror 79, 19 och 2.

Åter en rekordmängd fjäderfäkött

Foto: Pixabay.

I produktionen av fjäderfäkött slogs åter rekord med hjälp av den ökade broilerköttproduktionen. Det producerades också något mer kalkonkött jämfört med året innan. Det producerades knappt 129 miljoner kilo fjäderfäkött, ökningen från året innan var tre procent.  I fjol minskade ökningstakten något från de föregående åren.

Nötköttsproduktionen minskade med en procent till 86 miljoner kilo. Antalet slaktade kor och tjurar minskade under det att antalet slaktade kvigor ökade. De genomsnittliga slaktkroppsvikterna ökade från året innan. Den genomsnittliga slaktkroppsvikten för tjurar var 351 kilo, för kvigor 247 kilo och för kor 288 kilo.

Det producerades knappt 182 miljoner kilo svinkött förra året, det vill säga fem procent mindre än året innan. Antalet slaktade svin sjönk under två miljoner och den genomsnittliga slaktkroppsvikten för svin ökade något till 90 kilo. Senast det producerades mindre svinkött var i början av 2000-talet.

Antalet gårdar som ägnar sig åt svinuppfödning har minskat snabbt. I fjol bedrevs svinuppfödning vid 1 100 gårdar och antalet gårdar minskade under året med runt tio procent från året innan.

Bakgrund till statistiken

Uppgifterna om mjölk-, kött- och äggproduktion baseras på månatliga enkäter till mejerier, slakterier och äggpackerier. Uppgifter om slakt och mjölkanvändning som skett på gårdarna fås med en urvalsundersökning som genomförs med några års intervall.