Nyheter Jordbruk, Landsbygd, Statistik

I dag är det mycket vanligt att arrendera åkrar. Odlare som lagt ner jordbruket arrenderar ofta ut sina åkrar. År 2014 uppgick den arrenderade åkerarealen i Finland till ca 777 000 hektar, dvs. till en tredjedel av den tillgängliga åkerarealen.

Sammanlagt 60 procent av gårdarna hade arrenderade åkrar. Husdjursgårdar har mer arrenderad åkermark än gårdarna i genomsnitt. Över 80 procent av svin- och nötkreaturgårdarna hade arrenderade åkrar.

Över 50 000 gårdar

År 2014 fanns det 52 775 jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland. Sedan fjolåret har antalet gårdar minskat med 1 600 stycken, dvs. ca 3 procent. Sedan 2010 har antalet gårdar minskat med ca 6 700 stycken. Om takten fortsätter kommer det att finnas mindre än 50 000 gårdar 2016. Uppgifterna framgår av statistik som upprättats av Naturresursinstitutet (Luke).

Även om antalet gårdar minskar, ökar den tillgängliga jordbruksmarken. År 2014 var gårdarnas tillgängliga jordbruksmark 2,27 miljoner hektar. Från året innan ökade den med 8 500 hektar. År 2014 var den genomsnittliga gårdsstorleken 43 hektar. Den ökade med en och en halv hektar från året innan. Sammanlagt 87 procent av gårdarna var familjeodlingar som ägdes av privatpersoner. Det fanns 4 365 lantbrukssammanslutningar, 1 446 dödsbon och 859 aktiebolag.

Husdjursgårdarnas andel minskar

Andelen gårdar inriktade på växtproduktion ökar medan andelen husdjursgårdar minskar. År 2014 hade ca 65 procent av gårdarna växtodling som huvudsaklig inriktning och något över 30 procent husdjursproduktion. De resterande gårdarna var blandgårdar.

Spannmålsodling är den vanligaste produktionsinriktningen. År 2014 hade ca 36 procent av gårdarna spannmålsodling som produktionsinriktning. Bland husdjursgårdarna var mjölkproduktion den vanligaste produktionsinriktningen. År 2014 bedrevs denna verksamhet av ca 15 procent av alla gårdar.

Den genomsnittliga jordbrukaren är 50 år gammal

Jordbrukarnas medelålder var oförändrad och uppgick till 50,6 år. Generellt sett är jordbrukarna med husdjur yngre. De jordbrukare som inriktat sig på växthusproduktion är äldst. Deras medelålder var 53 år. De jordbrukare som inriktat sig på fjäderfä är yngst. Deras medelålder var 47,5 år.

Bakgrund till statistiken

Strukturstatistiken över lantbruks- och trädgårdsföretagen innehåller uppgifter om lantbruks- och trädgårdsföretagens antal, jorddisponering och produktionsinriktning samt odlare i Finland. Statistiken ger en helhetsbild av ägar- och produktionsstrukturen hos lantbruket och trädgårdsodlingen i Finland samt av odlarnas antal och åldersstruktur. Uppgifterna i statistiken härstammar främst från landsbygdsförvaltningens register.

De statistiska tabellerna publiceras i tjänsten Lantbruksstatistik.fi, Struktur av jordbruks- och trädgårdsföretag.