Nyheter Fisk, Statistik

År 2020 producerade fiskodlare 15 miljoner kilo matfisk för försäljning. Produktionsvärdet uppgick till 63 miljoner euro, vilket är sju miljoner euro mindre än under 2019. Det minskade produktionsvärdet kan förklaras av det lägre priset på regnbåge samt den mindre produktionsvolymen för sik. Uppgifterna framgår av Naturresursinstitutets vattenbruksstatistik.

För livsmedel producerades 14,3 miljoner kilo regnbåge vilket är ungefär lika mycket som under året innan. Denna mängd uppgör 95 procent av den totala produktionen av fisk som odlas i Finland. Mängden sik som odlades uppgick till 0,6 miljoner kilo, det vill säga en fjärdedel mindre än under året innan. Detta avspeglas i någon mån i värdet på vattenbrukets totala produktion, eftersom producentpriset på sik är betydligt högre än priset på regnbåge.

Fiskodling i insjövatten ökade något

Största delen av regnbågar odlas i havet, men en betydande del odlas även i anläggningar i insjövatten. År 2020 odlades 11,8 kilo regnbåge i havet och 3,2 miljoner kilo i insjövatten för försäljning. Mängden sik som producerades i havet var en tredjedel större än mängden som producerades i inlandet.

Andelen matfisk för försäljning som odlades i havet var sex procent mindre än under året innan, däremot var andelen matfisk som odlades i insjövatten cirka 15 procent större. Från 2017 har produktionen i insjövatten ökat med nästan en tredjedel.

Åland fortfarande den viktigaste producenten av odlad fisk

Nästan hälften, 44 procent, av den odlade matfisken producerades på Åland. Andelen för Fastlandsfinland ökade med några procent från året innan. Egentliga Finlands andel av matfisk som odlas i havsområden uppgjorde en tredjedel och Ålands andel 56 procent. I Inre Finland odlades fisk främst i Lappland, Kajanaland, Savolax och Mellersta Finland.

Yngel för utplantering och fortsatt odling

Fiskbestånd i våra vattendrag stärks genom att plantera ut fiskyngel i naturliga vatten. År 2020 producerade de som odlar fiskyngel i dammar med naturligt foder samt övriga odlare av fiskyngel cirka 28 miljoner fiskyngel för att utplanteras i naturliga vatten samt cirka 21 miljoner fiskyngel, främst regnbåge, för fortsatt odling i andra fiskodlingsanläggningar. I siffrorna ingår inte nykläckta yngel. Över lag var mängden fiskyngel som producerades nästan lika stor som under året innan.

Till naturliga vatten levererades mest sikyngel, dock en något mindre mängd än under året innan. Sikyngel utplanteras vanligen som ensomriga yngel, liksom gös som utgjorde den näststörsta mängden yngel som levererades till naturliga vatten. Laxar och öringar planteras när de är större. År 2020 levererades cirka två miljoner laxar och cirka 1,8 miljoner öringar för att utplanteras i naturliga vatten. Dessutom odlades mindre mängder av harr-, röding- och gäddyngel för utplantering för att odlas under naturliga förhållanden.

Bakgrund till statistiken

Vattenbruksstatistiken publiceras årligen före utgången av juni året efter statistikåret. Fiskvolymerna i statistiken anges i form av orensad fisk. Volymerna baserar sig på uppgifter inlämnade av fiskodlare. Enkäten besvarades av 98 procent av enkätmottagarna.

Foto: Markus Kankainen, Luke.